Het scheppingsverhaal in de 21e eeuw. Hoe wij verlangens en doelstellingen kunnen realiseren.

Het scheppingsverhaal in de 21e eeuw. Hoe wij verlangens en doelstellingen kunnen realiseren.

Wordt – in ca. 20 minuten leestijd – gelukkiger door te luisteren naar jezelf, de ander en het andere.

 1. De universele verlangens
 2. De zin en betekenis van het bestaan
 3. De oorzaak van en de oplossing voor het eerste virus dat de mens trof: de begoocheling
 4. De wereld waarin wij leven en waarin wij willen leven
 5. Samen op koers naar een luisterrijke toekomst

 

 1. De universele verlangens

Ieder van ons kent wel een deel van de waarheid, maar gelukkig heeft niemand de wijsheid en de waarheid in pacht. Het unieke van de mens maakt dat ieder de waarheid vanuit diens eigen levenservaring en perspectief bekijkt. Er zijn zes kwaliteitsniveaus van leven: het fysieke, mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele niveau. Door naar onszelf, de ander en het andere te luisteren, en onze intelligentie op elk van deze niveaus te gebruiken, ontdekken we steeds meer van de waarheid en worden we telkens iets wijzer op elk van deze niveaus.

Op basis van mijn zielsverlangen, mijn ervaringen in leven, wonen en werken, wat ik gelezen heb en wat er in de wereld plaatsvindt, concludeer ik dat er een aantal universele verlangens, eigenschappen en waarden zijn die ons mens zijn al sinds mensenheugenis kenmerken:

 • Het verlangen naar vertrouwen. De mens is sinds mensenheugenis op zoek naar vertrouwen in zichzelf, in de ander en elkaar en in de toekomst
 • Het verlangen naar verbondenheid. Mensen willen graag ergens bij horen. Dat uit zich o.a. in het volgen van de mode, in groepsvorming, zich aansluiten bij een geloof, politieke richting
 • Het verlangen naar vitaliteit, dat zich o.a. kenmerkt door creativiteit, dynamiek, flexibiliteit, optimisme, positivisme, verantwoordelijkheid en volharding
 • Het verlangen naar verantwoordelijkheid, verwondering, verdieping, vrijheid en vreugde
 • We leven allemaal in deze wereld der tegenstellingen: we kennen positieve en negatieve gevoelens en gedachten, zijn onderhevig aan these en antithese en verlangen naar de synthese, innerlijke rust en evenwicht
 • Sinds mensenheugenis getuigt de mens over het verlangen naar controle, grenzen, regie en zekerheid. En over de universele menselijke eigenschappen en waarden: kracht, liefde, schoonheid, vertrouwen, vreugde, waarheid, wijsheid en zuiverheid en hoe die door eenieder op unieke wijze wordt ingekleurd en geuit
 • Wereldwijd worden de Mensen- en Kinderrechten (de MKR) erkend, die ik onderbracht in de universele rechten: gelijkwaardigheid, respect, veiligheid, keuzevrijheid, privacy, ontwikkeling & ontplooiing, welvaart & welzijn en verantwoordelijkheid
 • Sinds mensenheugenis getuigen mensen van hun verlangen naar en hun ervaringen over een meerdimensionale, geestelijke werkelijkheid en eenheid in verscheidenheid. 

Wij kunnen in deze 21e eeuw, op alle zes kwaliteitsniveaus van leven, een nieuwe, duurzame wereld creëren, door op basis van deze universele verlangens, eigenschappen en waarden, en met behulp van onze zes intelligenties, onze individuele en collectieve doelstellingen te realiseren.

Regietip: Schrijf mee aan het scheppingsverhaal in deze eeuw, door voor jezelf op te schrijven welke persoonlijke verlangens en doelstellingen jij wilt realiseren en welke collectieve verlangens en doelstellingen jij wilt helpen realiseren. En welke stappen je daarvoor gaat zetten.

Regietip: Zie hier hoe we met de Pyramide-aanpak een nieuwe, perspectiefvolle werkelijkheid kunnen realiseren.

 

 1. De zin en betekenis van het bestaan

Als twintiger vielen mij op enig moment de volgende woorden binnen: ”De Vreugde van het Kruis”. Ik begreep ze niet en waarom dit gebeurde wist ik ook niet, maar het was wel een spirituele ervaring en ik begreep dat die een bedoeling had. Het Kruis was voor mij namelijk altijd een bijzonder symbool geweest. Deze woorden leken mij echter een contradictio in terminis. Ik begreep in die tijd al wel dat het lijden ook zinvol en van betekenis kon zijn, maar deze woorden bleven een blijvende uitdaging en bron voor overdenking en gesprekken. Ze brachten mij bij de begrippen these, antithese en synthese en op enig moment begreep ik de betekenis: door het ervaren van de tegenstellingen kunnen wij komen tot bewuste vreugde en bewust geluk en succes.

Later ontdekte ik dat wij bewuste vreugde, geluk en succes kunnen realiseren door het kruisteken om te zetten in een plusteken. Sterker nog, dat dat de zin en betekenis van ons bestaan is. Daardoor kunnen wij namelijk in deze eeuw een duurzame wereld creëren. De vier Kruisbalken hebben ieder een betekenis. De linker horizontale balk vertegenwoordigt het verleden en de rechter horizontale balk de toekomst. De bovenste verticale balk vertegenwoordigt onze Oorsprong. De onderste verticale balk vertegenwoordigt ons individuele en collectieve onderbewustzijn en dat wat wij bewust en/of onbewust verdringen, alsmede het individuele en collectieve lijden.

We kunnen van het kruisteken alleen een plusteken maken, door de linker en rechter horizontale lijn en de bovenste verticale lijn even lang te maken als de onderste verticale lijn. Dat betekent dus dat wij alleen tot bewust geluk en succes kunnen komen, als wij ons bewust worden en zijn van ons verleden en onze toekomst, de horizontale lijn. En van onze Oorsprong, het positieve en negatieve dat wij verdrongen hebben, en van ons en het lijden, de verticale lijn.

2.1. Het verlengen van de lijn van jouw en onze Oorsprong
Bij de universele verlangens gaf ik aan dat er sinds mensenheugenis getuigenissen zijn van miljarden mensen die geloven in het bestaan van een meerdimensionale, geestelijke werkelijkheid. Getuigend van eenheid in verscheidenheid, gezien de diversiteit aan levensbeschouwingen die er wereldwijd zijn. Zelf geloof ik, op basis van mijn zielsverlangen, in het bestaan van een meerdimensionale werkelijkheid waar wij vandaan komen en waar wij weer naartoe gaan. Ik geloof niet dat ikzelf en al die miljarden mensen door dát waanidee bevangen waren en zijn! Maar mocht ik het mis hebben en er na dit leven niets zijn, dan zal ik dat niet te weten komen. Mocht er wel iets zijn, dan ben ik daar terecht gelukkig mee geweest in deze incarnatie. Dit levensgeluk gun ik eenieder. Wij kunnen in deze 21e eeuw samen tot een plusteken komen, als we individueel en gezamenlijk deze bovenste verticale levenslijn verlengen, door ons onze Oorsprong en het meerdimensionale Zijnde weer te herinneren.

2.2. Het erkennen van de lijn naar ons onderbewustzijn, het lijden en wat we verdringen
Ook als je niet in een meerdimensionale werkelijkheid gelooft en je gelooft dat je vóór je leven hier en na je dood niet bestaat, is die lijn een scheppingsgegeven. In plaats van tevergeefs te trachten tot een plusteken te komen, door te pogen deze onderste verticale lijn in te korten – door die te ontkennen en/of te verdringen – kunnen we ons die maar beter bewust worden. De ervaring leert dat het omgaan met lijden levenskunst is en dat we gelukkiger en succesvoller zijn als we ons bewust worden van het negatieve en positieve dat we verdringen.

2.3. Het verlengen van de lijn van jouw en het verleden
Helaas verdringen we veel van ons en het verleden. We kunnen alleen voorkomen dat de geschiedenis zich telkens herhaalt, door die te onderzoeken, te analyseren, te evalueren en daar de lessen uit te leren. Door bewust te worden, bewust te zijn en bewust te doen, kunnen we tevens optimale winst uit het recente en verre verleden halen. Niet alleen ten aanzien van wat er buiten ons zich heeft afgespeeld en afspeelt, maar ook en met name ten aanzien van al hetgeen binnen in onszelf heeft plaatsgevonden en plaatsvindt. Immers: zo binnen, zo buiten. Binnen- en buitenkant spiegelen elkaar. Door ons het en ons eigen verleden bewust te maken, verlengen we de linker verticale lijn tot een plusteken.

2.4. Het verlengen van de lijn van jouw en de toekomst
Ook die lijn kunnen we verlengen, door niet in de waan van de dag te leven en de focus te beperken tot de korte termijn, maar – zowel individueel, gezamenlijk, als op team- en organisatieniveau en lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal – scenario’s en plannen te maken voor de lange termijn.

Ons Zelf bevindt zich in het midden van het plusteken. Van daaruit kunnen wij de vier lijnen onderzoeken en ons zielsverlangen en onze individuele en collectieve doelstellingen op alle vier de levenslijnen realiseren. Geen plusteken zonder het minteken, dus het is cruciaal ook de min te herkennen en te erkennen. Helaas zijn we sinds mensenheugenis goed in het verdringen van zowel de min als de plus. Dan weten we niet meer wie wij zijn, komen we niet tot optimale ontwikkeling en ontplooiing en blijft schijngedrag bestaan. Daardoor hebben we de wereld met al haar crises en lijden gecreëerd zoals die nu is. De diepst liggende oorzaak daarvan ligt veelal in onszelf. Gelukkig maar, want de oplossing dus ook! Maar wat is nu die diepst liggende oorzaak?

Regietip: Onderzoek welke levenslijnen je wilt verlengen en met wie je dat wilt doen. Noteer de acties die je daarvoor gaat ondernemen. Schakel eventueel professionele hulp in.

Regietip: Zie hier hoe je door het volgen van een traject inzicht krijgt in de min en de plus en de vier levenslijnen en handvatten krijgt om verlangens en doelstellingen te realiseren. De brochure wordt ook als checklist gebruikt. Ik hoop dat ook jij daar baat bij hebt.

http://www.pyramide.nl/wp-content/uploads/PYRAMIDE_brochure_individueel-2022.pdf

 

 1. De oorzaak van en de oplossing voor het eerste virus dat de mens trof: de begoocheling

Een begoocheling is een schijnbeeld, iets waarmee je in een waan wordt gebracht. De diepst liggende oorzaak van ons schijngedrag is het collectieve waanidee, de begoocheling, dat deze driedimensionale wereld de enige werkelijkheid zou zijn. Door die bewustzijnsvernauwing zijn wij ons minder, of geheel niet meer, bewust van de zin en betekenis van ons bestaan en wie wij in wezen, als volmaakte persoonlijkheid, zijn. Door deze begoocheling kon het virus van de schijn zich in ons nestelen en wordt sinds mensenheugenis wereldwijd de mogelijkheid tot het hebben van schijn van generatie op generatie doorgegeven. Of men nu wel of niet in een meerdimensionale zijnstoestand gelooft, ieder mens is hieraan onderhevig.

Onder andere de Griekse wijsgeer Socrates riep al op tot het “Ken U Zelf”, maar dat lukt pas als we deze begoocheling herkennen en erkennen. Ik tracht daarom in mijn boeken, artikelen, optredens en begeleidingswerk een bijdrage te leveren aan bewust worden, bewust zijn en bewust doen. Ik geef de gevolgen van de begoocheling aan en inzichten en handvatten om die op te heffen. Met als doel te komen tot bewust geluk en succes.

In mijn boek “Eenheid in verscheidenheid” introduceerde ik het Ennisme; de filosofie van de Verbinding, gebaseerd op het universele gegeven dat er een meerdimensionale werkelijkheid bestaat en op de universele waarden, rechten en verlangens. Om die levensvisie en de menselijke structuur concreet en hanteerbaar te maken ontwikkelde ik het MultiMens Model. Daarin maak ik onderscheid tussen ons Zelf en de schijnpersoonlijkheid met ons lichaams-ik, ziels-ik, geest-ik, lijdens-ik en de diverse schijn-ikken. We zijn meer dan ons lichaam. We hebben een lichaam, maar zijn mens. Door ons volledig te identificeren met ons lichaam wordt ons beeld omtrent het Zijnde en ons Zelf vertroebeld en ontstaan minderwaardigheidsgedachten en -gevoelens. We kunnen die opheffen door te realiseren dat we onze schijnpersoonlijkheid met onze schijn-ikken hebben, maar dat we in wezen ons Zelf, onze ware persoonlijkheid, zijn. In mijn boek “De mens in de 21e eeuw” licht ik dat toe en in mijn boek “Perspectiefvol leiderschap. Management in de 21e eeuw” geef ik aan hoe je het Ennisme en het MultiMens Model op individueel, team- en organisatieniveau kunt toepassen.

Zolang we de meerdimensionale werelden en de begoocheling als realiteit ontkennen en onze schijnpersoonlijkheid en ons schijngedrag niet willen herkennen en erkennen, blijven we gevangen in de begoocheling. Daardoor wordt ons denken, durven, kunnen, mogen, voelen en willen vertroebeld door angst en onzekerheid en andere negatieve gevoelens en gedachten.

Het doel, de zin en betekenis van ons bestaan is, dat wij ons – door het ervaren van de tegenstellingen in en buiten onszelf – weer bewust worden van het Zijnde, ons Zelf en onze Oorsprong. Door ons denken, durven, kunnen, mogen, voelen en willen, wordt onze kwaliteit van leven op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel niveau bepaald. En door de manier waarop wij onze intelligentie – die wij op elk van die zes niveaus hebben – wel of niet gebruiken.

Regietip: Noteer je verlangens en doelstellingen op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel niveau. Bepaal de huidige en de gewenste situatie op elk van die niveaus en wat je nodig hebt om de gewenste situatie te realiseren. En welke van de zes intelligenties je daartoe verder wilt ontwikkelen en hoe je die daarvoor wilt inzetten.

Regietip: Zie hier de informatie over de door mij geschreven boeken.

 

 1. De wereld waarin wij leven en waarin wij willen leven

4.1. De huidige situatie
Door de collectieve bewustzijnsvernauwing en volledige identificatie met ons lichaam ontstonden er angst, onzekerheid en andere negatieve gedachten en gevoelens in de mens. Zoals boosheid, depressiviteit, machteloosheid, ontevredenheid en teleurstelling. Met als gevolg gebrek aan vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit. Doordat we het vertrouwen en de zekerheid in ons Zelf, in het Zijnde, min of meer verdringen, zoeken we vertrouwen en zekerheid in de buitenkant en het hebben. Dat leidt ertoe dat we ons met elkaar vergelijken: de een heeft meer dan de ander, is mooier, beter, rijker dan de ander, enz. Met als gevolg allerlei schijngedrag, zoals agressie, arrogantie, egocentrisme, egoïsme, hebzucht, hypocrisie en jaloezie.

Door de begoocheling ontstonden ook de oneigenlijke man-vrouwpatronen en begrijpen we elkaar niet meer. Door grensoverschrijdend, respectloos schijngedrag schenden we de MKR en de rechten van de natuur en worden de SDG’s nauwelijks en slechts traag gerealiseerd. Door de begoocheling, het daardoor ontstane wantrouwen, gebrek aan verbondenheid en vitaliteit, en door ons schijngedrag, is zowel onze binnenwereld als de buitenwereld uit balans. Helaas beschouwen we, in het algemeen, deze collectieve ziekte, deze begoocheling, als de normale toestand en deze driedimensionale wereld als de enige realiteit. En zijn we het gebrek aan integriteit, authenticiteit en allerhande schijngedrag min of meer normaal gaan vinden.

De geschiedenis en het heden geven aan dat er leiders en managers zijn die een ideologie – en een beeld van de geschiedenis, het heden en van een mogelijke toekomst – verkondigen, die door veel mensen geloofd (wil) worden. Op basis van schijnmotieven, eigenbelang en/of oneigenlijke machtswil worden feiten en het nieuws gemanipuleerd en wordt essentiële informatie achtergehouden en/of verdraaid. Door internet en de sociale media kan informatie nu wereldwijd verspreid worden. We worden daarbij helaas veelvuldig geconfronteerd met fake-nieuws. Waarheid en leugen, en feiten en waanideeën, worden niet meer van elkaar onderscheiden. We merken dat bijvoorbeeld in berichten over de corona-pandemie, de oorlog in Oekraïne en de oorzaken en gevolgen daarvan.

Door onzekerheid, angst en eigenbelang, en de daardoor ontstane afhankelijkheidsneiging van de mens, krijgen dit soort leiders volgers. Dit verklaart het feit dat mensen sinds mensenheugenis geestelijke leiders, autocraten en dictators – en hun eenzijdige, beperkte en sektarische ideologie – volgen en trouw blijven. Die zijn hun houvast en zekerheid en de beschermer van hun belangen.

Zo ontstaat er vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit op schijn- en moerasbasis. En verworden we tot kuddedieren en vergeten wij ons Zelf. Daardoor verliezen wij onze waardigheid en ons zelfrespect, de wezenlijke verbondenheid met de ander en al het geschapene, en onze duurzame vitaliteit. Doordat we onze negatieve gedachten en gevoelens niet willen ervaren en controle willen hebben, projecteren we die naar buiten toe en is de ander de schuldige en de vijand. Leidend tot o.a. genocide, de holocaust, martelingen, (godsdienst)oorlogen, polarisatie, populisme, racisme, terrorisme en uitsluiting.

Individuen en groepen onderwerpen zich op deze schijnbasis aan het geheel. Er is dan min of meer geen sprake meer van zelfstandig denken, durven, kunnen, mogen, voelen en willen. Want als je dat doet, loop je het risico buitengesloten, vervolgd, gemarteld en/of gedood te worden. Je bent volgzaam of een afvallige, een verrader, of de vijand. Je bent dan een bedreiging. En wat en wie een bedreiging vormt, moet worden geliquideerd. En op basis van angst, onzekerheid en projectie gebeurt dat ook, zowel individueel als collectief.

Op deze schijnbasis ontstaan totalitaire, autocratische, propagandistische, niet-democratische regimes. En worden democratieën in hun bestaan bedreigd. En heeft de eenzijdige, egocentrische en egoïstische focus op economisch denken en economische groei onder andere geleid tot de milieu- en klimaatcrisis, tot een mensonterende ongelijkheid in welvaart en welzijn en schending van de MKR. Zie de geschiedenis van de mensheid en het heden.

Door de begoocheling, en het ons geen rekenschap geven van schijn en zijn, ligt de oorzaak van het coronavirus en van diverse andere crises in de wereld ook ten diepste in onszelf. De ecologische, economische, politieke en sociale crises veroorzaakten en veroorzaken wijzelf, als een collectief van individuen die vanuit hun schijn-ik handelen. Ook hier geldt: gelukkig maar, want als de oorzaak in onszelf ligt, dan ligt daar ook de oplossing en kunnen we zelf een en ander herstellen en voorkomen.

Vanuit een holistische levensbeschouwing heeft een fysiek virus ook een meerdimensionale, spirituele component en beïnvloeden de zes kwaliteitsniveaus van leven elkaar. Net zoals er sprake kan zijn van individuele psychosomatiek, kan er ook sprake zijn van psychische en spirituele invloed op onze collectieve fysieke gesteldheid. Naar mijn idee is het coronavirus mede ontstaan door onze respectloze, arrogante en onverschillige houding ten opzichte van de natuur. We beschouwen ons ten onrechte min of meer als heer en meester over al het geschapene en mogen daarmee naar ons idee doen wat we willen. Als we daarmee grenzen overschrijden, is het niet verbazend dat we te maken krijgen met virussen en natuurrampen. Het coronavirus, de pandemie en andere crises zijn mede het gevolg van onze mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele gesteldheid. Ze zijn de fysieke vertaling van een psychische en geestelijke pandemie: de hiervoor genoemde begoocheling en de daaropvolgende volledige identificatie met onze schijnpersoonlijkheid en onze in-wikkeling in de schijn. Gelukkig kunnen we ons daar weer uit ontwikkelen en ons Zelf realiseren en ontplooien.

4.2. De rol van de wetenschap en de techniek
Onzekerheid is inherent aan ons bestaan hier, maar zoals ik al aangaf, verlangen we allemaal naar een zekere mate van controle en regie in leven, wonen en werken. Er is niets mis met onze verlangens aan de buitenkant, als zij maar niet dienen ter compensatie van onze minderwaardigheidsgedachten en -gevoelens, onzekerheden en angsten, en/of ter vervanging van onze wezenlijke, innerlijke verlangens.

Wat opvalt is dat we onze innerlijke zekerheid, en het geloof in de realiteit van ons zielsverlangen, vervangen hebben door de wetenschap. Als iets niet wetenschappelijk bewezen is, dan is het niet waar of heeft het geen recht van bestaan. De mensheid kan al meer dan zesduizend jaar geloven in en getuigen over het bestaan van engelen en diverse godsfiguren, maar zolang men dat wetenschappelijk niet kan bewijzen, is het geloof en fantasie. Op basis van die levensbeschouwing is deze driedimensionale wereld de enige werkelijkheid en alleen wat wetenschappelijk bewezen wordt de realiteit. Ik heb bewondering en respect voor de wetenschap, en we moeten die zeker koesteren, maar zij moet niet verworden tot een oneigenlijke, beperkte en arrogante ideologie, die respectloos voorbijgaat aan het wezenlijke en het mysterie van ons bestaan, en dat zelfs uitsluit.

Niet alleen de wetenschap maar ook de techniek dient in dienst te staan van al het geschapene. Helaas tracht(t)en wij het geschapene, inclusief de mens, ondergeschikt te maken aan de techniek. Als computers uitvallen of gehackt worden, zijn we onthand. Als er een technische storing optreedt, heeft dat direct gevolgen in leven, wonen en/of werken. Algoritmen manipuleren de informatievoorziening.

Jongeren geven aan dat zij liever berichtjes sturen, dan een telefoongesprek voeren, want dat komt te dichtbij. Kinderen kijken niet meer naar buiten, maar spelen games op de achterbank. Ze nemen niet meer deel aan het gesprek, maar zijn bezig op hun I-phone of I-pad. Techniek draagt zeker bij aan hun ontwikkeling en ontplooiing, en we moeten het kind niet met het badwater weggooien, maar het is treurig en verwerpelijk als het leidt tot zielloze communicatie en gebrek aan creativiteit en initiatief. En tot een samenleving die de Mensen-en Kinderrechten (de MKR) schenden. En waar er geen plaats meer is voor (bedrijfs)ethiek en moraal. Ook de techniek moet niet verworden tot toepassingen die respectloos voorbijgaan aan het wezenlijke en het mysterie en de zin en betekenis van ons bestaan.

Regietip: Onderzoek wat de wetenschap voor jou betekent en kan betekenen. En door welke technische voorzieningen jij en anderen de ziel en contacten tekortdoen. Bepaal samen met anderen hoe we daar anders mee om kunnen gaan. En zet de stappen om een en ander te herstellen.

4.3. De gewenste situatie
Gelukkig waren en zijn er wetenschappers die herkennen en erkennen dat we meer zijn dan ons brein en ons lichaam en dat we de werkelijkheid niet alleen met onze ratio kunnen verklaren. Ons beeld van de mens, de natuur, deze wereld, de kosmos, de schepping en de werkelijkheden waarin wij leven – en ons inzicht in de collectieve zin- en betekenis daarvan – is beperkt. Het is de hoogste tijd onze beelden en gedachten daarover kritisch onder de loep te nemen en die op basis van ons zielsverlangen en ons Gewetene te herzien.

Behalve de zegeningen van de wetenschap hebben we gelukkig ook de zegeningen van de techniek. De Sustainable Development Goals (de SDG’s) zijn zonder de wetenschap en de techniek niet wereldwijd realiseerbaar. Het is belangrijk dat we – dankbaar en met respect en waardering – de zegeningen die de wetenschap en de techniek ons bieden, koesteren. Maar neem bij alle huidige en toekomstige mogelijkheden het realiseren van de MKR en de SDG’s als basis en criterium.

Het is zaak dat we continu blijven luisteren naar ons Zelf en ons zielsverlangen, en naar de ander en het andere. Anders blijven of worden we marionetten in de handen van verkeerde leiders. In de loop der geschiedenis zijn onze waarden en normen verschoven. Kolonialisme, slavernij en racisme werden in vorige eeuwen nog als normaal beschouwd. Er treedt nu een kentering op. Langzaamaan treedt er ook een kentering op in de oneigenlijke man- en vrouwpatronen en wederzijds grensoverschrijdend gedrag. Mensen-en kinderrechten worden echter nog steeds, ook in ons eigen land, wereldwijd geschonden. We moeten hopen dat er, door verandering in ons denken en ons bewust zijn en bewust doen, een einde komt aan de oneigenlijke ongelijkheid in de samenleving. We zien veranderingen in de wereld ten aanzien van het omgaan met de aarde, het milieu, de natuur en het klimaat. Maar we zitten individueel en collectief nog min of meer gevangen in een verkeerd mens- en wereldbeeld.

In het woord verantwoordelijkheid zit het woord antwoord. Het is de hoogste tijd dat we in ons Zelf de antwoorden hervinden op onze levensvragen. En dat we op basis van de antwoorden in ons Zelf onze verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen leven en onze medeverantwoordelijkheid nemen voor het Geheel. Vanuit ons Zelf willen we dat ook. We kennen allemaal de genoemde acht verlangens, naar vertrouwen, verbondenheid, vitaliteit, verantwoordelijkheid, verwondering, verdieping, vrijheid en vreugde. Op basis van de genoemde acht universele menselijke eigenschappen gunnen we dat onszelf én de ander. De acht universele eigenschappen, rechten en verlangens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen elkaar positief beïnvloeden en versterken.

Het is cruciaal ons opnieuw bewust te worden van wie wij in wezen zijn; ons Zelf, onze ware, volmaakte persoonlijkheid. En van alle aspecten van onze schijnpersoonlijkheid, die we gelukkig ook hebben. Gelukkig, omdat we alleen maar door het ervaren van de tegenstelling tussen schijn en zijn in onszelf tot bewust geluk kunnen komen! De schijnpersoonlijkheid, en de mogelijkheid om ons te kunnen inwikkelen in de schijn en in de begoocheling, is in feite het kostbaarste dat wij als schepsel hebben gekregen! Met als doel ons Zelf daaruit te ontwikkelen en te ontplooien.

4.4. Concrete actie
We moeten dus stoppen met het verdringen van onze binnenkant en met projecteren. En stoppen met symptoombestrijding en de schuld buiten ons te leggen, naar anderen, overheden, systemen, enz. Het is urgent dat we individueel en collectief de regie stevig ter hand nemen in leven, wonen en werken en koers zetten naar een duurzame wereld en een luisterrijke toekomst. En dat wetenschap en techniek en alle maatschappelijke disciplines ten dienste staan van onze levensopdracht en levensopgave en onze gezamenlijke missie en visie. Dat kan alleen door perspectiefvol leiderschap op basis van persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap impliceert dat we inzicht hebben in het MultiMens Model. Dat we schijn en zijn, en onze hoofd-, bij- en schijnmotieven, als grondslag van ons handelen, herkennen en erkennen. En op basis daarvan ons gedrag veranderen. Dan kunnen we ons Zelf en onze eigenschappen, kwaliteiten en talenten optimaal ontwikkelen, ontplooien en inzetten.

 

 1. Samen op koers naar een luisterrijke toekomst

Als we ons dit alles realiseren, bezien we deze wereld vanuit een geheel andere context en vanuit een veel dieper, breder en verdergaand perspectief. Dan kiezen we niet meer voor symptoombestrijding, maar heffen we die diepst liggende oorzaak op. Dan realiseren we ons het Zijnde en de schijnwereld, en dat we een schijnpersoonlijkheid hebben en ons Zelf zijn. Dan gaan we voor zelfreflectie en luisteren we naar onszelf, de ander en het andere. Waardoor we ons weer bewust zijn van onze Oorsprong en onze volledige identificatie met onze schijnpersoonlijkheid en ons schijn-ik opheffen. Dan ontplooien we ons Zelf en leggen we de oorzaak en de oplossing niet meer buiten ons, maar weten we die in onszelf. Daardoor kunnen we het lijden tot ons uiterst kunnen voorkomen en opheffen. En maken we van het kruisteken een bewust plusteken door de vier lijnen bewustzijnsmatig even lang te maken en ons van de inhoud van alle vier de lijnen bewust te zijn. We ontwaken uit de droom van de begoocheling en zijn klaarwakker en ons bewust van het verschil tussen zijn en schijn.

We zullen dus zowel de min als de plus, het negatieve en het positieve, het optimisme en het pessimisme, kortom de innerlijke tweespalt in onszelf, moeten herkennen en erkennen. We kunnen dan vanuit ons Zelf naar onszelf kijken en ook om onszelf glimlachen en onszelf en de ander vergeven. De schijnpersoonlijkheid levert een bijdrage aan onze ontwikkeling en ontplooiing en daar kunnen we dankbaar voor zijn. Vanuit de Synthese kunnen we these en antithese overzien. Deze verandering is noodzakelijk op individueel, team- en organisatieniveau, maar ook regionaal, nationaal en mondiaal. Daardoor ontstaan op al die niveaus nieuwe perspectieven.

Door ons bewust te zijn van ons ziek zijn en dat ook te accepteren, kunnen we onszelf daarvan genezen. We hebben ons vanuit eigen vrije wil en op basis van onze keuzevrijheid laten begoochelen en ons geïdentificeerd met onze schijnpersoonlijkheid. We kunnen dus nu ook vanuit onze eigen vrije wil ons uit de schijn ontwikkelen en ons Zelf ontplooien. Dan nemen we onze verantwoordelijkheid. Door vanuit ons Zelf te denken en te handelen kunnen we ons schijngedrag opheffen, door de stappen te zetten van angst en onzekerheid naar vertrouwen en van vertrouwen naar verbondenheid. En op basis daarvan de stap te zetten naar vitaliteit en een luisterrijke, perspectiefvolle toekomst.

Regietip: Zie hier de informatie inzake het ontwikkelings- en ontplooiingstraject “Transformeren naar perspectiefvol leiderschap”

Regietip: Zie hier de informatie over de renderende bijeenkomsten