Het Pyramide Keurmerk

Waarom Het Pyramide Keurmerk?

Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) aangenomen door de leden van de Verenigde Naties. (VN) Als nadere uitwerking daarvan aanvaardden de VN in 1966 het verdrag voor Burgerrechten en Politieke Rechten (PuBo) en het verdrag voor Economische, Sociale en Culturele rechten (EcSoCu). Deze twee verdragen werden in 1976 van kracht en door zo’n 150 landen bekrachtigd.

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is een uitbreiding op de UVRM. Het werd 4 november 1950 door 47 lidstaten van de Raad van Europa ondertekend en trad 3 september 1953 in werking. Sinds 1998 is het verdrag bindend voor alle lidstaten. Ratificatie ervan geldt als bindende voorwaarde om lid te kunnen worden van de Raad van Europa en om lid te kunnen worden van de Europese Unie.

Op 20 november 1989 werd het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) door 193 landen aangenomen en het werd van kracht op 2 september 1990, na ratificatie door 20 lidstaten. Anno 2016 hebben 196 landen het verdrag geratificeerd.

In het jaar 2000 werden door de regeringsleiders van 189 landen de acht Millenniumdoelen opgesteld om vóór 2015 de belangrijkste problemen in de wereld aan te pakken. Die werden slechts ten dele gehaald. In 2015 werden door de 193 lidstaten van de VN de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld, als vervolg op en nadere specificering van de acht Millenniumdoelen.

De mens mag deze aarde bewonen en dient met respect met de aarde en de ruimte daaromheen en met de natuur en het milieu om te gaan en die goed te verzorgen en te onderhouden. We moeten erkennen dat we – ondanks de hiervoor genoemde vooruitgang – daarin tekortschieten, roofbouw plegen en jaarlijks veel meer natuurlijke grondstoffen opgebruiken, dan de aarde in een jaar kan produceren. Er is sprake van overproductie en overconsumptie, verspilling en te veel afval. Om dit concreet te maken berekent de internationale organisatie Global Footprint Network jaarlijks de datum van Earth Overshoot Day. In 2021 was dat 21 juli, hetgeen betekent dat we gemiddeld 1,7 aardes verbruiken.

Men streeft ernaar dat de SDG’s in 2030 gerealiseerd zijn. Gezien de huidige situatie in de wereld worden die zeer waarschijnlijk niet gehaald. We moeten tevens erkennen dat de Mensen- en Kinderrechten (MKR) nog steeds veelvuldig geschonden worden. Hierdoor ontstaat niet alleen nodeloos en mensonterend lijden, maar gaat er tevens veel kwaliteit, talent en rendement verloren.

De Pyramide-aanpak analyseert de (diepst liggende) oorzaken daarvan en biedt nieuwe inzichten en concrete handvatten om dit te herstellen en te voorkomen. Landen, samenlevingen, organisaties en individuen hebben er baat bij als de SDG’s en de MKR wél gerealiseerd worden. Het Pyramide Keurmerk draagt bij aan een duurzame, menswaardige en vreedzame wereld.

Pyramide biedt ondersteuning bij het realiseren van uw duurzaamheidsdoelstellingen

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn inzake duurzaamheidsverslaglegging. De CSRD verplicht bedrijven om vanaf 2024/2025 over hun activiteiten op het gebied van duurzaamheid te rapporteren. Dit geldt voor beursgenoteerde bedrijven en bedrijven die aan twee van de volgende drie criteria voldoen: meer dan 250 medewerkers, meer dan 40 miljoen omzet, meer dan 20 miljoen op de balans. Vanaf 2026 komt er waarschijnlijk een rapportageplicht voor het overige MKB. Een goede en tijdige voorbereiding is niet alleen het halve werk, maar biedt u ook veel voordeel.

Door de Pyramide-aanpak kunt u uw duurzaamheidsdoelstellingen, en de rapportage daarover, optimaal realiseren. En, indien gewenst, op effectieve en efficiënte wijze komen tot het behalen van het B-Corp-certificaat en/of andere duurzaamheidskeurmerken. Pyramide biedt daartoe de benodigde begeleiding, waaronder de maatwerktraining “Realisatie duurzaamheidsdoelstellingen”. Voor meer informatie en/of vragen, neem gerust contact met ons op.

Het Pyramide Keurmerk

Pyramide is de enige organisatie die kiest voor een integrale aanpak van de Sustainable Development Goals en de Mensen- en Kinderrechten. Pyramide kan voorbeelden geven van mogelijke combinaties van de SDG’s en de MKR, waardoor sneller en betere resultaten worden gehaald. Niet alleen lokaal, regionaal, (inter)nationaal en mondiaal, maar ook voor organisaties. Zij biedt daarvoor de methodiek en het instrumentarium. Daardoor is het Pyramide Keurmerk het eerste en unieke keurmerk, dat op diverse fronten leidt tot optimale winsten en rendementen voor organisaties.

Met het Pyramide Keurmerk geeft de organisatie invulling aan het realiseren van de MKR en de SDG’s, die voor de organisatie het meeste impact maken. Vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit worden erdoor vergroot. Zowel intern als extern. De stakeholders zijn trots op de organisatie, die getuigt van goed werkgeverschap en diens verantwoordelijkheid neemt voor het realiseren van een luisterrijke toekomst voor de huidige en toekomstige generaties. Dat versterkt haar positieve imago en haar positie in de markt en in de samenleving en vergroot haar invloed.

Een organisatie kan het Pyramide Keurmerk behalen, als zij heeft aangetoond bovengemiddeld aandacht te besteden aan minimaal drie SDG’s en drie MKR. Om inzicht te krijgen in de Pyramide-aanpak, en die in de organisatie te kunnen toepassen, dienen de leidinggevenden en de leden van de in te stellen projectgroep het traject “Transformeren naar perspectiefvol leiderschap” te volgen. Omwille van het borgen van de continuïteit, en het verkrijgen en behouden van voldoende draagvlak, dient 35% van de overige medewerkers actief mee te doen. Zij ontvangen daartoe het boek “Perspectiefvol leiderschap. Management in de 21e eeuw”, de Regiekaarten en de set Werkbladen (digitaal). Daardoor haalt de organisatie het optimale rendement uit het Pyramide Keurmerk.

Om het proces zo eenvoudig, effectief en efficiënt mogelijk te doen verlopen, beschikt Pyramide over haar eigen online Pyramide Keurmerk Management Systeem. De deelnemende organisaties krijgen hierbinnen hun eigen omgeving, waardoor de organisatie, de projectgroep, de werknemers en andere aangesloten stakeholders digitaal ondersteund worden bij het behalen van het Pyramide Keurmerk. Deze omgeving kan de organisatie ook ná verkrijgen van het Pyramide Keurmerk blijven gebruiken voor de borging en bewaking ervan. Dankzij deze moderne omgeving kan de organisatie de focus leggen op het realiseren van de verlangens en doelstellingen.

Met behulp van digitale vragenlijsten worden nulmetingen en evaluaties uitgevoerd. Via de online kennisbank en het digitaal archief beschikt de organisatie over alle relevante informatie rondom de MKR en de SDG’s, de toetsingscriteria, enz. Met de projectenmodule werkt de organisatie aan de gestelde doelen en worden acties uitgezet en via de online helpdesk kunnen vragen gesteld worden. Tijdens het keurmerktraject kunnen ook andere aangesloten stakeholders inloggen en actief deelnemen. Pyramide begeleidt en adviseert de organisatie waar nodig.

De benodigde doorlooptijd voor het behalen van het Pyramide Keurmerk is gemiddeld 9-18 maanden. Na toetsing door Pyramide ontvangt de organisatie het Pyramide Keurmerk. Dit keurmerk is twee jaar geldig. Om de continuïteit, en de optimale betrokkenheid van alle stakeholders, te borgen bevat het Keurmerk Management Systeem tevens een module “Borging Pyramide Keurmerk” en houdt Pyramide contact met de organisatie.

Neem contact met ons op voor meer informatie over het verkrijgen van het Pyramide Keurmerk.