Hoe kunnen, willen en gaan wij samen duurzaamheidsdoelstellingen realiseren?

Lees hier hoe we enthousiast en geïnspireerd direct aan de slag kunnen en willen gaan.

In 2015 startte de VN met de 17 Sustainable Development Goals (De SDG’s) als opvolger van de acht Millenniumdoelen. Alle lidstaten ondertekenden de Agenda 2030. Sindsdien is er al veel gebeurd, maar om de SDG’s en de 169 onderliggende targets in 2030 gerealiseerd te hebben, is er nog heel veel werk aan de winkel.

 1. Waarom zouden we daar in de komende acht jaar enthousiast mee aan de slag gaan?
 2. Wat is dan zinvol om te doen?
 3. Hoe kunnen we dat het beste aanpakken?

Op die drie vragen geeft dit artikel een antwoord. Ontdek in ca. 20 minuten leestijd waar je direct mee aan de slag kunt gaan en plezier, geluk en succes aan kunt ontlenen.

1. Waarom zouden we daar in de komende acht jaar enthousiast mee aan de slag gaan?

De belangrijkste reden is dat we niet meer om een duurzame toekomst heen kunnen. We gaan verkeerd om met marktwerking, productie en consumptie, de natuur, het klimaat en het milieu. En met de ruimte om de aarde en wat de aarde ons biedt. De diepst liggende oorzaak daarvan is dat we onvoldoende luisteren naar onszelf, de ander en het andere. Dit alles leidt tot ecologische, economische, emotionele, mentale, sociale, relationele en spirituele crises.

Gelukkig zijn die oplosbaar en zijn er ook velen die een duurzame toekomst willen realiseren!

De SDG’s zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en met de Mensen- en Kinderrechten (De MKR). En die beide raken ons allemaal in leven, wonen en werken. Ze plaatsen ons leven in een bredere context en in een breder perspectief. We zijn allemaal een deel van het grote geheel en daar medeverantwoordelijk voor. In de praktijk merk ik dat men het complex vindt en dat het een hoop werk met zich meebrengt. Dat is ook wel zo, maar men realiseert zich niet dat het tot vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit leidt. En als men dat gaat ervaren, wordt men er wel blij van! Het aan de slag gaan met de SDG’s en de MKR levert namelijk veel op!

Je invloed wordt groter. Je werk en je leven worden er beter en plezieriger door. En je ervaart dat je binnen je eigen invloedssfeer iets goeds nalaat aan deze en volgende generaties. Zo wil je toch ook herinnerd worden! Hetzelfde geldt voor nationaal en internationaal werkende organisaties uit alle verschillende maatschappelijke disciplines. En de SDG’s en de MKR bieden ons universele waarden, een gemeenschappelijke taal en concrete doelstellingen voor zowel de korte, de middellange als de lange termijn!

Regietip: Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met mij op: bjpvandermieden@pyramide.nl / 0653 313 147.

2. Wat is dan zinvol om te doen?

Ze zeggen vaak:”Think global and act local”. Ik zeg liever:”Think and act global, local and individual”. Het veranderen en verbeteren van de wereld begint immers bij onszelf. En binnen onze mogelijkheden kunnen we allemaal ons steentje bijdragen. Besef dat je niet alles kan en hoeft, maar dat de SDG’s en de MKR elkaar beïnvloeden en dat een integrale aanpak belangrijk is. Het is ook mooi om je te realiseren dat jouw / jullie bijdrage aan een of meerdere SDG’s / MKR een positief effect kan hebben op een of meerdere van de andere.

Het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen lukt alleen door integrale, multidisciplinaire samenwerking en door optimale diversiteit en inclusiviteit. Iedereen mens levert immers een unieke bijdrage aan het Geheel. Om het kiezen voor en werken met de SDG’s wat makkelijker te maken, heb ik die onderverdeeld aan de hand van de acht P’s van Pyramide.

People en Proud: SDG 1 t/m 6

Priority, Power en Profit: SDG  7 t/m 12

Peace, Perspective en Planet: SDG 13 t/m 17.

Dat kan je wellicht helpen om er zelf en met anderen mee aan de slag te gaan. Onderstaand geef ik per SDG een aantal algemene voorbeelden van wat er al gebeurt en wat jezelf en/of met anderen, met je team en je organisatie, kunt doen om die te realiseren. Die kunnen vervolgens vertaald worden naar concrete acties en projecten. Er zijn veel meer voorbeelden te noemen, maar de bedoeling van dit artikel is dat het je op ideeën brengt en dat de SDG’s nog meer bekend worden. Er zullen meer artikelen volgen over de SDG’s en de MKR en in de videopodcastserie die binnenkort van start gaat, wordt er ook aandacht besteed aan de ervaringen in de praktijk.

SDG 1. Einde aan de armoede

Wereldwijd is de extreme armoede in de afgelopen decennia gehalveerd, maar nog steeds leeft ca. tien procent van de wereldbevolking onder de armoedegrens. Ook in het welvarende Europa en in Nederland is er nog steeds sprake van armoede. Steeds meer mensen doen een beroep op de Voedselbank.

 • Verstrek maaltijden op scholen. Biedt hulp aan Voedselbanken, Kledingbanken.
 • Voorkom voedselverspilling en deel overtollig voedsel uit
 • Zorg voor gratis openbaar vervoer, bevorder gedeeld gebruik, stel duurzame vervoersmiddelen beschikbaar
 • Biedt gratis of betaalbare kinderopvang
 • Biedt adequate hulp bij het voorkomen en opheffen van schulden
 • Zorg voor betaalbaar onderdak
 • Regel medische zorg voor iedereen, ook voor niet-verzekerden, daklozen, enz.
 • Zorg voor (begeleiding naar) werk en menswaardige werkomstandigheden

SDG 2. Einde aan de honger

De eerste twee bullets bij SDG 1 zouden ook onder deze SDG geplaatst kunnen worden. Dit illustreert al hoezeer zij samenhangen. In veel landen is er nog honger en ondervoeding.

 • Bevorder duurzame, kleinschalige landbouw en de lokale voedselvoorziening
 • Zorg voor goede verbindingen tussen stad en platteland
 • Bevorder de samenwerking tussen producenten, leveranciers en consumenten
 • Zorg voor goede voorlichting, kennis en inzicht over verantwoord voedsel in alle maatschappelijke disciplines en biedt daarin alleen gezond voedsel aan
 • Bevorder het gebruik en met elkaar delen van volkstuinen
 • Promoot het kopen van fairtradeproducten
 • Stel grond beschikbaar voor kleinschalige landbouw
 • Minimaliseer het voedselafval en het gebruik van niet-duurzame verpakkingen

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Pyramide heeft het dan over de gezondheid en het welzijn op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel niveau. En daar schort het nogal eens aan. Pyramide maakt bij stressklachten een onderscheid tussen gezonde en ongezonde stress, overmatige stress, overspannenheid en burn-out. Een burn-out is echt iets anders, dan last hebben van overmatige stress of overspannenheid.

Een ongezonde leefstijl, slechte, ongezonde leef- woon- en werkomstandigheden, ziekte, ongevallen, oneigenlijk alcohol- en drugsgebruik, enz. dragen allemaal bij aan een slechte gezondheid en gebrek aan welzijn. Het zal helder zijn dat deze SDG beïnvloed kan worden door alle andere SDG’s. Nog steeds sterven er wereldwijd miljoenen mensen door roken, alcohol en drugs en is er sprake van vroegtijdige kinder- en moedersterfte.

 • Voorkom, verbiedt en bestraf de vervuiling van de bodem, de lucht en het water
 • Zorg voor gratis of betaalbare verzekering tegen ziekte voor iedereen
 • Zorg voor gratis of betaalbare toegang tot gezondheidsdiensten
 • Bevorder goede voorlichting in het gehele onderwijsveld en aan (toekomstige) ouders en opvoeders
 • Zorg voor goed werkgever- en werknemerschap. Schakel professionele hulp in
 • Bevorder de verkeersveiligheid
 • Faciliteer mantelzorg en vrijwilligerswerk
 • Werk multidisciplinair samen. Zorg voor optimale uitwisseling en samenwerking tussen de verschillende dienst- en zorgverleners, dienstencentra, ziekenhuizen en zorginstellingen

SDG 4. Kwaliteitsonderwijs

Het CBS geeft in 2022 aan dat er van de 1.303.660 leerlingen in Nederland 28.420 leerlingen vroegtijdig de school verlaten. Een percentage van ruim 2% klinkt laag, maar het is toch altijd één leerling te veel, want iemand met een diploma heeft meer kans op een baan en om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Wereldwijd zijn er schrikwekkende, mensonwaardige berichten over de positie van meisjes, vrouwen en mensen met een handicap, die o.a. geen onderwijs mogen of kunnen volgen. In Nederland zijn er nog ca. 250.000 analfabeten en ruim 2 miljoen laaggeletterden. Wereldwijd zijn er ca. 800 miljoen analfabeten, waarvan het merendeel vrouwen. Vergeleken met een eeuw geleden is er een enorme vooruitgang geboekt, maar er is nog genoeg werk aan de winkel.

 • Bevorder de kennis over duurzaamheid, mensen- en kinderrechten, diversiteit, gendergelijkheid en wereldburgerschap
 • Zorg voor goed leerlingenvervoer voor iedereen
 • Verbeter de toegangsmogelijkheden en faciliteiten voor mensen met een handicap
 • Bevorder en faciliteer bijscholing, nascholing en omscholing en levenslang leren
 • Zorg voor gratis toegankelijke bibliotheken en bevorder de digitale beschikbaarheid
 • Organiseer leesclubs, voorleesbijeenkomsten. En verzorg programma’s in wijkcentra
 • Creëer samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en gemeentelijke en instellingen
 • Organiseer evenementen met een internationale invalshoek en bevorder het bewustzijn omtrent de mondiale samenleving waarvan wij allemaal deel uitmaken

SDG 5. Gendergelijkheid

Helaas is het nog steeds noodzakelijk, maar diversiteit, gendergelijkheid, mannen- en vrouwenemancipatie, inclusie en grensoverschrijdend gedrag krijgen gelukkig steeds meer aandacht. Discriminatie, racisme, mensenhandel, moderne slavernij en oneigenlijke ongelijkheid komen allemaal nog steeds voor. Ook in ons eigen land.

 • Optimaliseer de preventie, voorlichting en communicatie over deze thema’s
 • Pas de wet- en regelgeving aan en verhoog de straffen
 • Stel in- en externe vertrouwenspersonen aan. Zorg voor professionele begeleiding
 • Bevorder de diversiteit en inclusie in je eigen organisatie, vereniging, club, enz.
 • Neem deze onderwerpen op in het curriculum van het gehele (beroeps)onderwijsveld
 • Organiseer multidisciplinaire bijeenkomsten met alle maatschappelijke disciplines
 • Bespreek het met familie, vrienden, kennissen en onderneem waar mogelijk actie
 • Zorg voor goede straatverlichting, veilige sanitaire voorzieningen en veilig vervoer

SDG 6. Schoon water en sanitair

Ook op dit gebied zijn er uitdagingen genoeg. Waar zijn er bijvoorbeeld nog schone rivieren, beekjes en kanalen? Waardoor zakt het grondwater te veel? Welke bedrijven maken zich schuldig aan het op een oneigenlijke manier dumpen van chemicaliën en ander afval? Er zijn gebieden met waterschaarste en overstromingen, hetgeen voorkomen kon en kan worden, niet iedereen heeft toegang tot schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen, en er wordt nog steeds veel te veel water verspild.

 • Zorg voor strengere wet- en regelgeving en zwaardere straffen voor het voorkomen en dumpen van chemicaliën en ander afval op land en in water en andere vormen van verontreiniging
 • Optimaliseer de voorlichting, uitwisseling van kennis en ervaring en de communicatie over het goed omgaan met water en over het verminderen van het gebruik ervan
 • Zorg voor optimale samenwerking – zowel op nationaal, als op Europees en mondiaal niveau – tussen alle partijen die betrokken zijn bij het beheer, het herstel en de bescherming van water
 • Zorg wereldwijd voor schone rivieren, beekjes, kanalen, meren, zeeën, oceanen, enz.
 • Werk internationaal samen voor het integraal beheren van de waterhulpbronnen
 • Zorg voor nette, veilige en voor iedereen goed toegankelijke sanitaire voorzieningen, openbare toiletten en wasgelegenheden
 • Maak optimaal gebruik van regenwater, drinkwaterfonteinen en herbruikbare flessen
 • Bescherm de bossen en zorg voor een evenwichtig beleid inzake het gebruik van land en water

SDG 7. Betaalbare en duurzame energie

Nog heel veel mensen hebben geen toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Er is zelfs sprake van energiearmoede.

 • Bevorder, stimuleer en faciliteer het nemen van maatregelen ten behoeve van het optimaal zuinig omgaan met energie door alle maatschappelijke disciplines
 • Inventariseer waar er sprake is van energiearmoede en hef het op
 • Inventariseer de mogelijkheden voor het opwekken van hernieuwbare energie, maak een multidisciplinair plan van aanpak en voer dat uit
 • Leg het investeren in fossiele brandstoffen aan banden
 • Ontmoedig en stop met het beleggen in fossiele brandstoffen
 • Bemoedig en faciliteer het investeren en beleggen in duurzame energie
 • Betrek leerlingen, studenten en zoveel mogelijk burgers bij de energietransitie
 • Minimaliseer de marktwerking en hef de oneigenlijke effecten daarvan op

SDG 8. Eerlijk werk en economische groei

Terecht staat de eenzijdige focus op economische groei – ten koste van de aarde, het klimaat en het milieu, en leidend tot toenemende oneigenlijke ongelijkheid – ter discussie. Wereldwijd zijn er nog steeds mensen en kinderen die onder erbarmelijke of slechte omstandigheden (zware) arbeid moeten verrichten, zonder of tegen een schamel loon en zonder ziektekostenverzekering, pensioenopbouw of fatsoenlijk arbeidscontract. Niet overal zijn vakbonden toegestaan, of zij worden belemmerd in hun werk.

 • Stop de moderne slavernij, mensensmokkel, dwangarbeid, kinderarbeid en de slechte werkomstandigheden
 • Stimuleer ondernemerschap, ook die van vrouwen
 • Bevorder de werkgelegenheid in de niet-centrale regio’s
 • Bevorder de groei van het Bruto Binnenlands Product van de minder en minst ontwikkelde landen ten behoeve van het welzijn, de ontwikkeling en ontplooiing en de welvaart van de gehele bevolking
 • Stimuleer en faciliteer innovatie en technologische ontwikkeling ten behoeve van de mens en een duurzame leef-, woon- en werkomgeving
 • Zorg voor waardig en veilig werk voor alle vrouwen en mannen en mensen met een handicap
 • Zorg voor eerlijke internationale handel en kies voor fairtrade- en lokale producten, met een eerlijk loon voor de primaire producenten, en voor duurzaam inkoopbeleid
 • Zorg voor een goede balans en optimale regie in leven, wonen en werken

SDG 9. Industrie, Innovatie en Infrastructuur

Veel mensen hebben nog geen computer, geen aansluiting op het internet en geen toegang tot communicatiemiddelen en informatie. In veel landen is de infrastructuur nog slecht en niet duurzaam.

 • Optimaliseer het internetgebruik en voorzie daar waar nodig voor gratis gebruik ervan
 • Zorg voor een kwalitatief goede, duurzame en betrouwbare infrastructuur ten behoeve van de welvaart en het welzijn van eenieder
 • Faciliteer opleidingen, cursussen, trainingen en workshops in kennis en vaardigheden op het gebied van ICT en het gebruik van nieuwe technologie
 • Bevorder duurzame en inclusieve industrialisatie
 • Stimuleer en faciliteer het hergebruik van leegstaande panden, kantoren, enz.
 • Investeer in duurzame mobiliteit, ook ten behoeve van de niet-centrale gebieden
 • Neem duurzaamheidscriteria op in wet- en regelgeving, in de missie, visie en strategie van de organisatie en in het beleid en de uitvoering
 • Bevorder en faciliteer duurzaam ondernemen en bouwen

SDG 10. Ongelijkheid verminderen

De oneigenlijke ongelijkheid tussen rijke en arme mensen en landen is beschamend groot. De kansen zijn ook te ongelijk. De vluchtelingenproblematiek wordt steeds groter en afspraken over de opvang worden niet nagekomen. Mensen- en Kinderrechten worden op grote schaal geschonden, ook in Nederland.

 • Zorg voor menswaardige opvang voor mensen in nood
 • Biedt onderwijs in de Nederlandse taal aan anderstaligen
 • Zorg voor wet- en regelgeving, o.a. op het gebied van belastingen, die gelijkheid en gelijke kansen bevorderen voor individuen en (kleinere) bedrijven
 • Zorg voor gelijke kansen bij sollicitaties, werving & selectie
 • Werk multidisciplinair samen bij integratie en inburgering van nieuwkomers
 • Bevorder diversiteit en inclusie door beleid en concrete acties
 • Biedt laagdrempelige informatiepunten waar mensen terecht kunnen met vragen over hun welvaart, zorgbehoefte en welzijn
 • Biedt nieuwkomers een sociaal netwerk die de integratie en inburgering bevordert

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen

Er ligt nog een uitdaging als het gaat om het verduurzamen van steden en dorpen, waarbij de laatste als extra uitdaging de leefbaarheid hebben, vanwege de afname van het aantal bewoners en de vergrijzing.

 • Optimaliseer de verbindingen tussen de steden en het platteland en de centrale regio met de andere regio’s en zorg voor een duurzaam en inclusief mobiliteitsbeleid
 • Zorg voor betaalbare huisvesting en zorg voor een duurzaam en inclusief woonbeleid
 • Pak probleemwijken multidisciplinair aan met alle maatschappelijke disciplines
 • Biedt veilig, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk en duurzaam openbaar vervoer
 • Bescherm de natuur en het culturele erfgoed, onder andere door herbestemmingsplannen en de energietransitie en betrek alle stakeholders daarbij
 • Optimaliseer de groenvoorzieningen en de lucht- en geluidskwaliteit
 • Verbeter de toegangsmogelijkheden en andere voorzieningen voor gehandicapten
 • Verhoog de weerbaarheid tegen rampen en investeer in preventieve maatregelen

SDG 12. Verantwoorde consumptie en productie

De Earth Overshoot Day, de dag dat we de grondstoffen van de aarde hebben uitgeput, valt steeds vroeger in het jaar. Als we zo doorgaan, hebben we binnen dertig jaar tweemaal deze aarde nodig om in onze behoeften te kunnen voorzien. Als we willen, kunnen we onze leefomstandigheden verbeteren, door onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Werk daartoe zoveel mogelijk lokaal, regionaal, nationaal en internationaal samen.

 • Eet gezond en gevarieerd met betrekking tot vlees, vis en vegetarisch voedsel
 • Voorkom en stop voedselverspilling en deel voedseloverschotten uit
 • Bevorder de circulaire economie
 • Zorg voor duurzaam verantwoord voedsel in de organisatie
 • Minimaliseer het gebruik van plastic
 • Implementeer duurzaam inkoopbeleid
 • Implementeer de voorlichting over en het realiseren van SDG’s in het curriculum, vanaf de basisschool
 • Stimuleer het gebruik van duurzame producten, o.a. bij clubs, verenigingen, enz.

SDG 13. Klimaatactie

Het is zeer de vraag of we de klimaatdoelstellingen in 2030 gaan halen, daar landen zich niet aan de afspraken houden en beloftes niet nakomen. We kunnen naar anderen wijzen, maar dat helpt niet. De wereld veranderen en verduurzamen begint bij onszelf. Maar het is nog niet te laat! “De Klimaatalmanak”, uitgeverij Haystack, juni 2022, raad ik graag aan voor een evenwichtig en praktisch bruikbaar overzicht.

 • Stop met het verplaatsen van het probleem
 • Beperk het gebruik van fossiele brandstoffen
 • Het klopt dat het een internationale en mondiale aanpak vereist, maar gebruik het niet als argument om iets niet te doen en te laten
 • Bevorder de bewustwording vanaf de basisschool en tot en met de ouderen
 • Indien van toepassing: zie ze niet alleen minder vliegen, maar vlieg zelf ook niet onnodig. Het gebruik van een elektrische fiets is niet duurzaam en bevordert de gezondheid en veiligheid niet
 • Voorkom waar mogelijk niet-duurzame vervoersbewegingen.
 • Stop de snelheidswaanzin. Wat scheelt een paar minuten of een kwartier nu?
 • Werk met alle maatschappelijke disciplines samen een mobiliteits- en klimaatplan uit, voor de korte, de middellange en de lange termijn, en voer dat gezamenlijk uit

SDG 14. Leven in het water

We dumpen vanuit het Westen ons afval buiten Europa. Ik ben dol op soep, maar plasticsoep is respectloos. We vervuilen water wereldwijd op schrikbarende wijze. Er zijn bedrijven die crimineel gedrag vertonen en we nemen onze verantwoordelijkheid niet. Al het goede dat er gebeurt en alle goeden niet te na gesproken.

 • Stimuleer duurzame visserij
 • Promoot en faciliteer het gebruik van alternatieven voor pesticiden
 • Geef strengere straffen voor oneigenlijke afvallozing
 • Bevorder de internationale samenwerking inzake duurzaam waterbeheer
 • Schakel de jeugd in bij het opruimen van afval
 • Organiseer voorlichtingsbijeenkomsten over duurzaamheid
 • Wees zuinig met water in leef-, woon- en werksituaties
 • Integreer duurzaam waterbeheer in wet- en regelgeving

SDG 15. Leven op het land

Hoe wijzelf in Nederland, als een van de dichtstbevolkte landen, omgaan met de beschikbare leef-, woon- en werkruimte en de bescherming en verbetering van de natuur is een actuele uitdaging. Hetzelfde geldt voor biodiversiteit. Maar ook voor ergens veilig kunnen wandelen en fietsen.

 • Zorg voor duurzaam bosbehoud en bosherstel en bestrijdt ontbossing. Behoud bomen in de woonomgeving en zorg voor een duurzaam bomenplan
 • Bevorder de biodiversiteit
 • Zorg voor voorlichting over het (niet) plukken van planten, bloemen en paddenstoelen
 • Veeg je eigen straatje schoon
 • Maak (wereldwijd) een flora-en faunaplan en voer dat multidisciplinair uit
 • Zorg voor duurzaam beheer van landschappen, recreatienatuur en beschermde natuur
 • Zorg voor een integraal landbouw-, water-, woon- en verkeersbeleid
 • Leg moes-, kruiden- en fruittuinen aan in de buurt van scholen en laat kinderen en vrijwilligers daarin werken

SDG 16. Vrede, justitie en sterke publieke werken

We worden dagelijks geconfronteerd, hetzij persoonlijk of in de media, met conflicten, geweld, polarisatie, grensoverschrijdend gedrag, onveiligheid, discriminatie, racisme, enz.

Ook in Europa is de democratie en rechtszekerheid in gevaar en worden we geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne en de directe en indirecte gevolgen daarvan.

 • Zorg voor Good Governance en integer leiderschap, door Perspectiefvol leiderschap op basis van persoonlijk leiderschap
 • Luister naar jezelf, de ander en het andere en verbeter dat continu
 • Bestrijdt de corruptie, ook in ons eigen land
 • Neem (rapporten van) instituten zoals bijvoorbeeld de Nationale ombudsman en de Nationale kinderombudsman, cliënten- en ondernemingsraden, vakbonden, het Planbureau voor de Leefomgeving, enz, serieus en voer ze uit
 • Onderzoek, schrijf en praat niet alleen, maar maak actieplannen en voer die uit
 • Zet niet data en systemen, regels, protocollen en procedures centraal, maar de mens
 • Voorkom en bestrijdt pestgedrag van jong tot oud in leef-, woon- en werkomgevingen
 • Maak persoonlijk belang en partijbelang ondergeschikt aan het algemeen belang

SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Nationale en internationale multidisciplinaire samenwerking tussen alle maatschappelijke disciplines is cruciaal, maar is nog niet aanwezig. Rijke Westerse landen komen afspraken en beloftes aan ontwikkelingslanden niet na en bieden veel te weinig ontwikkelingshulp. Eigenbelang prevaleert bij alle maatschappelijke disciplines. Waar een wil is, is een weg, dus we willen vanuit ons schijn-ik deze SDG en andere SDG’s niet realiseren. Geen plus zonder min, dus erken dus dat we niet volmaakt zijn en egocentrisch en egoïstisch kunnen zijn. Maar gelukkig kunnen we ook ons Zelf zijn en van daaruit het goede doen.

 • Ga nationale en internationale partnerschappen aan
 • Organiseer multidisciplinaire bijeenkomsten met alle maatschappelijke disciplines
 • Geef effectieve ontwikkelingshulp, afgestemd op de behoefte van het betrokken land
 • Rapporteer, informeer en communiceer optimaal over gerealiseerde duurzaamheidsdoelstellingen
 • Toets wetten, regels en besluiten aan hun bijdrage aan alle SDG’s
 • Onderzoek bij elk SDG-project dat je uitvoert welke internationale mogelijkheden er zijn
 • Betrek je interne en externe stakeholders bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten
 • Begin lokaal en regionaal. Daarmee creëer je optimaal draagvlak

Hoe kunnen we dat het beste aanpakken?

De kern is persoonlijk leiderschap, Perspectiefvol leiderschap en multidisciplinaire, nationale, internationale en mondiale samenwerking tussen alle disciplines. Pyramide pleit daar sinds 1992 voor en faciliteert dat ook. Hoe we het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen kunnen aanpakken, zit al enigszins besloten in de verschillende bullets. Hierbij geef ik nog acht Regietips daarvoor.

Regietip: Bepaal de huidige en gewenste situatie op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel niveau. Zowel voor jezelf als op team- en organisatieniveau

Regietip: Onderzoek per SDG en per bullet wat je zelf en wat jouw organisatie zou kunnen bijdragen aan het realiseren van de SDG’s. Bespreek het met je in- en externe stakeholders

Regietip: Geef zelf een aantal voorbeelden per SDG en wissel praktijkervaringen met anderen uit

Regietip: De SDG’s inspireren, motiveren, stimuleren en verbinden. Breng ze onder in de missie, visie en waarden. Maak de SDG’s en de targets onderdeel van het beslissingsproces.

Realiseer je dat het Goals / Doelen zijn! Ze bieden een universele taal ten behoeve van het realiseren van je verlangens en doelstellingen

Regietip: Ik heb iemand eens horen zeggen over de SDG’s: “Als je niet rapporteert, besta je niet.” Maak je resultaten kenbaar. Dat is niet onbescheiden, maar helpt anderen

Regietip: Een bezwaar is dat men het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen niet als urgent beschouwt en dat een of meerdere functionarissen het naast hun werk doen. Zorg voor optimaal draagvlak bij alle in- en externe stakeholders, door het realiseren van duurzaamheid een integraal onderdeel te doen zijn van de organisatiedoelstellingen

Regietip: Bij Pyramide kun je terecht voor advies, diverse trajecten, het Pyramide Keurmerk en het PyramideRegieNetwerk. Pyramide organiseert en verzorgt diverse opleidingen, trainingen, optredens en bijeenkomsten. Zij biedt kennis, ervaringen, nieuwe inzichten en concrete handvatten. Alsmede een bewezen methodiek en instrumentarium, drie boeken, een set Regiekaarten en het Pyramide Leermanagement Systeem. Zie www.pyramide.nl

Regietip: Ik ontvang graag je reactie op dit artikel, alsmede tips, praktijkvoorbeelden, je eigen ervaringen en verwijzingen naar informatie, enz. Bij voorbaat dank en je ontvangt uiteraard een reactie.  bjpvandermieden@pyramide.nl