Waardoor worden we gelukkiger en wordt ons leven beter, makkelijker en plezieriger?

We willen graag gelukkig, gezond zijn en succesvol zijn. We leven echter in een hectische, spannende en stressvolle tijd. Met enorme economische, relationele en sociale uitdagingen, een oorlog op het Europese vasteland en diverse nationale en internationale crises. Er is daardoor een enorme behoefte aan nieuwe inzichten en concrete handvatten, waardoor ons leven niet alleen beter en duurzamer wordt, maar ook makkelijker en plezieriger.

Het is dan ook de hoogste tijd dat we daarbij op een geheel andere manier naar de wereld, de samenleving en naar de markt en producten en diensten gaan kijken. En dat we ons zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld eens nader onderzoeken. Dat hoeft niet te leiden tot een disruptie, een ontwrichting van je eigen leven en/of van de maatschappij. Integendeel! Als we weer teruggaan naar de kern, gaan we gezamenlijk weer voor de universele waarden die ons eigenlijk zo vertrouwd zijn en waar we in wezen allemaal naar verlangen. Dan herstellen we individueel en collectief het vertrouwen in onszelf, de ander en de toekomst. Op basis daarvan komen we dan tot de zo noodzakelijke en gewenste multidisciplinaire samenwerking. En tot optimale vitaliteit in organisaties en de samenleving. Geen ontwrichting dus, maar heelwording, waar je enthousiast van wordt. Dat dit geen utopie is, merk je door dit artikel!

Het kernprobleem in deze wereld is dat we niet of onvoldoende luisteren naar onszelf, de ander en het andere. En dat is gelukkig wel te leren! Als we beter luisteren, worden we namelijk gelukkiger, genieten we meer van het leven en hebben we meer toekomstperspectief.

 

Ons zelfbeeld en mensbeeld

Heb jij ook wel eens van die momenten dat je niet lekker in je vel zit? Dat je je toch iets aantrekt van dat een ander je onheus bejegent, niet naar je luistert, of over je kletst, enz. Dat je negatieve gedachten en gevoelens hebt, over jezelf en/of de ander. Dat je last hebt van onzekerheid en/of angst. Of dat je het te druk hebt en je de regie kwijt bent? Niet menselijks is ons vreemd, nietwaar. We hebben allemaal wel eens een of meerdere slechte dagen, of zelfs een slechte periode. Dat je niet blij bent met je kwaliteit van leven op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel of spiritueel niveau. En een gebrek aan vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit ervaart in je leven.

Regietip: Schrijf voor jezelf eens op wat de huidige en de gewenste situatie is op al die zes kwaliteitsniveaus van leven.

Maar je hebt hopelijk ook van die momenten dat je je goed voelt. Dankbaar, tevreden en blij bent over iets en/of met de ander. Dat je goed in je vel zit, tevreden bent over een geboekt resultaat en je geniet van die goede, relatie met je collega, je partner, vriend en/of vriendin. Dan ben je je Zelf. Dan ervaar je jezelf zoals je in wezen bent en zoals je graag altijd wilt zijn, ook in een minder leuke situatie en/of moeilijke omstandigheden. En dan communiceer en handel je vanuit je Zelf. We zeggen het zo mooi: iets is vanzelfsprekend.

Zo kunnen we dus ons Zelf zijn en onze eigenwaarde ervaren, maar ook onze schijnpersoonlijkheid hebben, met onze minderwaarde. Ieder mens ervaart in meer of mindere mate die innerlijke tweespalt. We bestaan dus allemaal uit twee persoonlijkheden. Als je dat weet, kun je zowel jezelf als de ander beter begrijpen.

Het is natuurlijk niet de bedoeling om over de ander te oordelen, maar je kunt wel beter zien of de ander zichzelf is, of uit diens schijn acteert en/of reageert. Ik heb dit mensbeeld nader uitgewerkt in het MultiMens Model. In de afgelopen dertig jaar hebben daar al veel mensen baat bij gehad. Zowel voor hun zelfinzicht als voor hun werk- en privérelaties.

Regietip: Wil je meer weten over het MultiMens Model stuur dan een mailtje naar bjpvandermieden@pyramide.nl . Alle mails worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

 

Naar vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit

Nu we ons bewust zijn van ons mensbeeld, waarin we ons Zelf zijn en onze schijnpersoonlijkheid hebben, kunnen we effectief en efficiënt luisteren naar onszelf en naar de ander. Daardoor kunnen we bewust de drie stappen zetten van angst en onzekerheid naar vertrouwen, van vertrouwen naar verbondenheid en van verbondenheid naar vitaliteit.

We ondervinden dagelijks, onder andere door de diverse crises, de last van het enorme gebrek aan vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit in de samenleving. Niet alleen in de politiek en bij de overheid, maar ook in de andere maatschappelijke disciplines en in onze eigen privé- en werksituatie. Dat komt met name door het gebrek aan zelfinzicht en het ons niet of onvoldoende bewust zijn van onze innerlijke tweespalt. Door ons dat wel bewust te zijn en door het MultiMens Model toe te passen, kunnen we komen tot zelfvertrouwen, vertrouwen in de ander en vertrouwen in het leven en de toekomst.

Om de drie stappen te kunnen zetten ontwikkelde ik de Pyramide-aanpak. Het MultiMens Model is een belangrijk en dankbaar hulpmiddel gebleken om de eerste stap te kunnen zetten en daar mooie resultaten bij te boeken. Zonder het zetten van de eerste stap is investeren in de tweede stap verspilling van energie, tijd en geld.

Als hulpmiddel om de stap te kunnen zetten van vertrouwen naar verbondenheid introduceerde ik het Ennisme: de filosofie van de Verbinding. Ontdek hierna hoe je de samenwerking in en tussen groepen, teams en organisaties kunt optimaliseren door het Ennisme als basis te nemen.

Het Ennisme; de filosofie van de Verbinding, is een stroming gebaseerd op eenheid in verscheidenheid en die de meerdimensionale wereld en de driedimensionale wereld met elkaar verbindt, resulterend in vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit.

Het Ennisme gaat uit van het universeel gemeenschappelijke in de diversiteit aan waarheden, wijsheden en levensbeschouwingen die we in deze wereld kennen. Dat gemeenschappelijke wordt door ieder van ons op unieke wijze ingekleurd en beleefd, maar in een diversiteit die elkaar niet tegenspreekt en bestrijdt. Het is een nieuwe en verbindende denkwijze waarin wij ons allemaal kunnen vinden, omdat wij de universele waarden, en de Mensenrechten en de Kinderrechten (De MKR) waarop het gebaseerd is, in onszelf herkennen en erkennen.

Op basis van het Ennisme kunnen we vanuit innerlijke rust en intrinsieke motivatie tot de noodzakelijke en gewenste veranderingen komen. Op basis van de MKR kunnen we ervoor zorgen dat iedereen een zinvol en betekenisvol bestaan heeft en op democratische wijze kan meebeslissen. Iedereen heeft recht op participatie en we hebben op onze levensreis allemaal een individuele en gezamenlijke opdracht. Op basis van de filosofie van de Verbinding kunnen we een rechtvaardige mondiale economie creëren en culturen zo vernieuwen dat iedereen zichzelf kan zijn. Dit is geen utopisch ideaal, maar realistisch idealisme of idealistisch realisme zo je wilt. Door toepassing van de Pyramide-aanpak kun je een directe vertaalslag maken naar je dagelijkse praktijk.

Door uit te gaan van het Ennisme kunnen we onze problemen in deze wereld oplossen, alle uitdagingen aangaan en alle kansen optimaal benutten! Het en-en-denken sluit namelijk niet uit. Het is het een en het ander. Het en-en-denken stimuleert ons om de betekenis, bedoeling en meerwaarde van alles te ontdekken. Om tegenstellingen te onderzoeken en ze daar waar mogelijk met elkaar te verbinden en te zoeken naar overeenkomsten.

Als er bijvoorbeeld sprake is van een conflict, dan zijn we vanuit het en-en-denken in staat het probleem vanuit het standpunt van de ander te zien. Dat biedt niet de garantie dat het wordt opgelost, maar creëert wel de ruimte om het probleem bespreekbaar te maken en uit de wereld te helpen. Door de dialoog kunnen we tot duurzame oplossingen komen. Als we ons daarbij kwetsbaar opstellen en bereid zijn onze fouten en ons schijngedrag te erkennen, lijden we geen gezichtsverlies, maar ontdoen we onszelf van ons masker.

Vanuit het en-en-denken luisteren we naar onszelf, de ander en het andere en voelen we ons medeverantwoordelijk voor de resultaten. We hebben respect voor elkaars visie en belangen, maar we houden altijd het belang van het geheel en voor de lange termijn voor ogen. Het en-en-denken zoekt naar het waarom, de diverse aspecten van de waarheid en naar duurzame oplossingen. De kortetermijndoelstellingen staan daarbij in dienst van de lange termijn doelstellingen en komen daaruit voort. Waarachtig eigenbelang gaat niet ten koste van het collectief belang en het collectief belang respecteert het eigenbelang. Toepassing van het Ennisme leidt op alle kwaliteitsniveaus van leven tot evenwichtige ontwikkeling en ontplooiing, welvaart en welzijn. De Pyramide-aanpak voorziet in een methodiek en een instrumentarium, waardoor de verlangens en doelstellingen op individueel, team- en organisatieniveau realiseerbaar zijn.

In het door mij geschreven boekje “Eenheid in verscheidenheid” lees je er meer over en vind je ook een handige checklist, waardoor je er goed in de praktijk mee aan de slag kunt. In mijn boek “Perspectiefvol leiderschap” tref je zowel de Mensenrechten als de Kinderrechten aan.

Door toepassing van het Ennisme en de Pyramide-aanpak ben je in staat om de regie in leven, wonen en werken stevig ter hand te nemen. En daardoor worden we bewust gelukkig en wordt ons leven beter, makkelijker en plezieriger!

Regietip: Wil je meer weten over het Ennisme en de Pyramide-aanpak en hoe de toepassing daarvan voor jou en jouw organisatie leidt tot realisatie van verlangens en doelstellingen, stuur dan een mail naar bjpvandermieden@pyramide.nl. Alle mails worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.