Persoonlijk leiderschap: in acht stappen van de min naar de plus!

In deze tijd, waarin we geconfronteerd worden met diverse crises in leven, wonen en/of werken, trekken velen zich terug door angst, onzekerheid en machteloosheid. Ook in de persoonlijke sfeer kunnen we getroffen worden door een crisissituatie. Door niet of onvoldoende te luisteren naar zichzelf, de ander en het andere kunnen we elkaar teleurstellen. Bijvoorbeeld door spanningen tussen ouders, kinderen of andere familieleden en/of tussen leidinggevenden, medewerkers, collegae of externe stakeholders.

Onze levensreis bestaat uit minnen en plussen. We hebben of krijgen te maken met positieve en negatieve ervaringen, gebeurtenissen en omstandigheden. En met negatieve gedachten en gevoelens van onszelf en die van anderen. Hoe kunnen we, daar waar mogelijk, het negatieve ombuigen naar het positieve en naar nieuwe kansen, mogelijkheden en perspectieven?

 

De eerste stap: acceptatie

We kunnen wat ons overkomt niet altijd voorkomen en/of veranderen, maar we kunnen wel beslissen hoe we daarmee omgaan. Dat is zowel onze vrije keuze als onze eigen verantwoordelijkheid. En dat begint altijd met te accepteren wat het leven ons brengt. Dat geeft vaak al meer rust en het gevoel dat je enigszins de regie in handen kunt nemen. Ik sprak iemand die getroffen werd door toenemende verschijnselen van de ziekte van Parkinson. Hij gaf aan dat het veel scheelde dat hij dat vanaf het begin geaccepteerd had. Daardoor konden zowel hijzelf als zijn omgeving er beter mee omgaan en de kwaliteit van leven nog zo goed mogelijk maken. Hetzelfde geldt voor spanningen, conflicten, verlieservaringen, teleurstellingen, enz. Accepteer het, als je ermee geconfronteerd wordt. Het helpt daarbij als je als uitgangspunt neemt dat de bedoeling van het leven is dat we ons ontwikkelen en ontplooien. En dat we wellicht ook aan het lijden zin en betekenis kunnen geven. Dat is iets dat we alleen voor onszelf kunnen bepalen, maar mijn ervaring is dat als mensen dat als uitgangspunt nemen, en zeker als ze de zin en betekenis ervan ontdekken, dat het lijden draagbaarder en zelfs minder kan worden.

 

De tweede stap: luisteren naar jezelf

Als er sprake is van spanningen, conflicten, teleurstelling of andere negatieve gedachten en gevoelens, dan is het van belang de werkelijke oorzaak te achterhalen. Vaak worden die niet opgelost doordat er – terecht of onterecht, maar uitsluitend – gewezen wordt naar de ander en men niet bij zichzelf een en ander onderzoekt. Luister dus goed naar je eigen negatieve gedachten, gevoelens en spanningen. Schrijf ze op. En stel jezelf de volgende vragen:

 • Wat zijn mijn verlangens en doelstellingen? Wat maakt mij gelukkig?
 • Wat waren mijn verwachtingen? Waren die niet te groot?
 • Projecteer(de) ik mijn zielsverlangen, en/of mijn negatieve gevoelens en gedachten, op de ander?
 • Reageer ik op de ander af?
 • Heb ik zelf wel een juist beeld van de situatie en de oorzaak daarvan?
 • Wat kan ik zelf bijdragen aan de oplossing?
 • Wat kan ik hieruit leren? Welke hulp heb ik daarbij zelf nodig en van wie?
 • Acteer en reageer ik vanuit mijn ego, mijn schijn-ik, of vanuit mijn ware persoonlijkheid, mijn Zelf?

Weet precies wat je wilt in leven, wonen en werken en waarom je dat wilt. En realiseer je levensdoel en je zielsverlangen. Daardoor kun je elke crisis, teleurstelling of tegenslag aan en wellicht ook overwinnen.

 

De derde stap: luisteren naar de ander

In plaats van te luisteren maken mensen vaak gebruik van aannames en/of oordelen ze te snel. Veelal doordat ze geen gebruik willen maken van beschikbare informatie, of dat ze die alleen vanuit hun eigen gelijk en perceptie tot zich nemen. Wil je bijdragen aan de oplossing, zowel ten behoeve van jezelf als ten behoeve van de ander(en), doe dan het volgende:

 • Neem zelf het initiatief. En maak oprecht je excuses, als daar reden voor is.
 • Sta altijd open voor een gesprek.
 • Vraag de ander wat diens verlangens, verwachtingen en doelstellingen waren en zijn.
 • Waar zit de ander mee?
 • Wat heeft de ander nodig?
 • Vraag welke hulp jijzelf daarbij kan bieden.
 • Welke acties zijn te ondernemen als jij die hulp niet kan, mag of wilt bieden?
 • Onderzoek wiens hulp ingeroepen kan of moet worden.

 

De vierde stap: luisteren naar het andere

We kennen allemaal slechts een deel van de waarheid. Door gebrek aan (de juiste) informatie en (de juiste) context kunnen we een verkeerd beeld van de situatie en/of de feiten krijgen. Door verkeerde herinneringen kunnen we een verkeerd label aan de oorzaak hangen. Dat kan leiden tot valse beschuldigingen en zelfs valse veroordelingen. Ondanks het toepassen van hoor en wederhoor en het hebben van veel informatie komen zelfs in de rechtspraak dwalingen voor. Onterecht lijden is te voorkomen door open te staan voor het andere door:

 • Zoveel mogelijk informatie te ontvangen en te geven.
 • De juistheid daarvan zo goed mogelijk te verifiëren.
 • Altijd hoor en wederhoor toe te passen.
 • Oprecht te luisteren en open te staan voor de visie en de argumenten van de ander en die proberen te begrijpen.
 • Geen debat te voeren of te discussiëren, maar de dialoog aan te gaan.
 • Empathie te hebben en te tonen voor het lijden van de ander.
 • Je eigen en andermans grenzen in acht te nemen.
 • Altijd de intentie te hebben, en al het mogelijke te doen, om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

 

De vijfde stap: Het realiseren van de plus

Als je zelf, maar liefst samen met de ander(en), deze vier stappen zet, is de kans groot dat het probleem dat zich voordoet wordt opgelost. Het kan gebeuren dat je zelf tot je uiterst kunnen bent gegaan, maar dat de ander niet kan of wil meewerken aan de oplossing. Ook dan kun je echter toch de plus ervaren en realiseren door:

 • Meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, door je te realiseren wat je ervan geleerd hebt.
 • Het verdiepen van zowel je negatieve als je positieve gevoelens en gedachten.
 • Meer innerlijke rust, harmonie en evenwicht te ervaren in jezelf.
 • Je (nog) bewust(er) te worden van je levensopgave, levensmissie en levensdoel.
 • Bewuster te kiezen voor gezonde, duurzame en energie gevende relaties.
 • Los te laten wat jouw levensreis niet meer dient.
 • Te weten dat je de ander niet kunt veranderen, maar dat je wel altijd de controle hebt over jezelf en de regie kunt pakken in leven, wonen en werken.
 • Elke dag dankbaar te zijn, je zegeningen te tellen en jouw unieke bijdrage te leveren aan een bewustere en daardoor gelukkige, betere en duurzame wereld.

 

De zesde, zevende en achtste stap

De volgende drie stappen zijn de stappen die in de Pyramide-aanpak altijd gezet worden. Zowel in de individuele begeleiding als in de begeleiding van teams en organisaties.

 • De stap van angst en/of onzekerheid naar vertrouwen, zowel in jezelf en in de ander, als in het leven en de toekomst.
 • De stap van vertrouwen naar verbondenheid, met de ander en de omgeving, leidend tot optimale (multidisciplinaire) samenwerking.
 • De stap van verbondenheid naar vitaliteit op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel niveau.

En dit dan altijd op basis van het respecteren en willen realiseren van de Mensenrechten en de Kinderrechten en de Sustainable Development Goals. Als wij individueel en gezamenlijk deze acht stappen zetten, dan gaan wij samen op koers naar een luisterrijke toekomst.

Zelf kunnen we elk moment – onafhankelijk van de ander – veranderen, onze eigen vrije keuze benutten en onze (mede) verantwoordelijkheid nemen. Ik hoop dat je vanaf nu, door deze acht stappen te zetten, met meer vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit je levensreis vervolgt. En je gaat floreren door regie! Daarvoor geef ik je tenslotte nog de volgende acht Regietips:

 • Zorg voor een optimale conditie op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel niveau.
 • Leef voluit in het nu en accepteer het heden. En wacht de toekomst met open vizier af.
 • Ga altijd naar de kern van het probleem. Gebruik daarbij niet alleen je gezonde verstand, maar ook je intuïtie. Onderzoek al je gedachten en gevoelens en volg je hart.
 • Buig het negatieve om in het positieve en in nieuwe uitdagingen, kansen en mogelijkheden. Onderneem actie, maar weet ook in vertrouwen los te laten.
 • Blijf altijd rustig en wees verstandig, zorgvuldig en respectvol in een gesprek. Communiceer je verlangens en behoeften en geef concreet aan wat je wel en niet wilt.
 • Communiceer zelf met je schijnpersoonlijkheid, je ziel en je Zelf.
 • Wees je altijd bewust van de context waarin een en ander plaatsvindt. Bekijk het vanuit het juiste perspectief. Zie meerdere mogelijkheden, kansen en perspectieven en vertrouw erop dat het Leven, het universum ook voor jou werkzaam is.
 • Hervind het Licht in jezelf en in de ander, volg het Licht en verspreid het Licht.