Annette Silljé

Annette Silljé heeft inmiddels meer dan 25 jaar ervaring als intern en extern adviseur, docent en trainer op het gebied van integriteit, duurzaamheid en persoonlijke en organisatieontwikkeling. Zij heeft filosofie en bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en een kwaliteitsmanagementopleiding gevolgd. Als organisatieadviseur heeft zij fusies en organisatieveranderingen begeleid. Ze heeft gewerkt bij Amnesty International, BSO Origin, Gak Nederland en Price Waterhouse Coopers / IBM Business Consulting Services. Begin 2003 heeft ze haar baan opgezegd. Uit behoefte aan meer inspiratie is ze gaan reizen en heeft ze diverse trainingen en retraites gevolgd.

Eind 2003 startte zij met haar bedrijf Florescat Consultancy. Met de Latijnse naam Florescat drukt zij haar wens uit bij te willen dragen aan het groeien en bloeien van mensen en organisaties. Zij biedt diensten aan op het gebied van organisatieontwikkeling, individuele en teamcoaching, integriteit, ethiek en duurzaamheid.

Annette levert als trainer een bijdrage aan de eerste dag, in het tweede dagdeel, van het opleidingstraject “Inzicht in en perspectieven van de SDG’s en de MKR”. En zij verzorgt tevens een Verdiepingsdag.

In het tweede dagdeel richten we ons op nut en noodzaak van integriteit in duurzaamheidstrajecten. De perceptie daarbij is dat duurzaamheid niet zonder integriteit kan, dat openheid en eerlijkheid in communicatie, transparantie in rapportages en vertrouwen van alle partijen nodig is om op langere termijn te kunnen slagen met verduurzamingsplannen. Integer handelen betekent rekening houden met basiswaarden (zoals SDG’s en MKR) maar ook met praktische gevolgen: wie of wat betaalt de rekening, fysiek en materieel, hoe zijn de kosten en baten verdeelt op korte en lange(re) termijn? In dit dagdeel werken we met een aanpak die helpt om duurzaamheidstrajecten acceptabel te maken voor alle betrokkenen: ook voor dieren, planten en toekomstige generaties en met een goede ethische onderbouwing. Dat geeft vertrouwen.

Download hier de brochure

De Verdiepingsdag “Naar een integrale integriteits- en duurzaamheidsaanpak” is geschikt voor iedereen die actief is op het gebied van duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Corporate Social Responsibility. En die behoefte heeft aan het verbinden van integriteit aan duurzaamheid. Een integere organisatie is belangrijk voor verduurzaming, om vertrouwen te kunnen hebben en te bewaren in een duurzaamheidsbeleid dat geleefd wordt. En dat consequent op de langere termijn wordt uitgevoerd. De focus van een goede integriteitsaanpak is zowel gericht op de korte als op de lange termijn.

Een integere organisatie met stevig integriteitsbeleid, en inbedding daarvan in de organisatie, is een belangrijke succesvoorwaarde voor het slagen van duurzaamheidsplannen. Het voorkomt dat duurzaamheid een activiteit is van een kleine groep gedreven medewerkers, terwijl het bedrijf doorgaat op de ingeslagen weg en niet intrinsiek gemotiveerd is. Gebrek aan intrinsieke motivatie zorgt voor een mentaliteit van uitwegen zoeken en window-dressing. Dat is slecht voor de reputatie en tegelijkertijd worden de nodige maatregelen ten behoeve van een levensvatbare wereld niet doorgezet.

In deze Verdiepingsdag onderzoeken we waar iedereen staat in zijn of haar werk, hoe de organisatie vordert met verduurzaming en hoe MVO verbonden is in integriteitsbeleid en -implementatie.  Vragen worden gesteld als: wordt duurzaamheid in de cultuur erkent als onderdeel van de kernwaarden? Hoe integer is de organisatie? Waar loop je tegenaan? Wat is er tot nu terecht is gekomen van duurzaamheidsambities? Helpt bestaand integriteitsbeleid of schort het eraan? Hoe kan voortgang bewerkstelligd of zelfs vlot getrokken worden? De deelnemers leren om integriteitsissues – zoals informatie achterhouden, belangenverstrengeling, nevenfuncties en omgangsvormen – te analyseren, aan te kaarten en op te lossen.