Een luisterrijk toekomstperspectief voor deze wereld

Er zijn wereldwijd steeds meer vluchtelingen en immigranten, door natuurrampen, oorlogen en andere conflicten. En we worden geconfronteerd met allerhande andere crises. Die moeten we herkennen en erkennen, maar daar die voor het overgrote deel door de mens zelf zijn veroorzaakt, kunnen we die ook oplossen. Door voortschrijdend inzicht kunnen we vrijwel alle vraagstukken en problemen oplossen. Maar we moeten eerst herkennen en erkennen dat we als mensheid in een existentiële crisis zitten.

Velen zijn zich daar echter niet bewust van, of willen dat niet erkennen. En klampen zich vast aan wat ze met hun stoffelijke zintuigen waarnemen en aan wat ze hebben en bezitten. Zij leggen hun zekerheid buiten zichzelf en proberen in de buitenwereld houvast te krijgen. In krachtige leiders projecteren zij wellicht zelfs hun god. Uit machteloosheid, en door angst, onzekerheid en gebrek aan invloed, leggen velen zich tevens min of meer neer bij de ellende en de problemen in deze wereld.

Maar er zijn gelukkig ook veel mensen die hun bijdrage willen leveren aan een goed functionerende democratie en rechtsstaat en aan herstel en behoud van de natuur en het milieu. En die een gezonde marktwerking en welvaart in dienst van welzijn voorstaan. Als je het aan iemand vraagt, dan willen de meeste mensen het goede en een verandering ten goede.

Het Ennisme: de filosofie van de Verbinding

Er is slechts een daadwerkelijke en existentiële verandering mogelijk, als we universeel het bestaan van de meerdimensionale wereld, ons Zelf en onze ziel erkennen. En als we ons niet alleen (opnieuw) bewust worden van onze individuele levensvisie en levensmissie, maar ook collectief tot een gemeenschappelijke levensvisie en levensmissie komen. Dat kan op basis van het Ennisme, de filosofie van de Verbinding, waardoor we ons herinneren en/of bewust worden van ons ware zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld. De echte, wezenlijke innovatie is te komen tot integratie van deze driedimensionale wereld en de meerdimensionale werkelijkheid. En te transformeren naar perspectiefvol leiderschap op basis van persoonlijk leiderschap. Dan ervaren we innerlijke zekerheid en kunnen we, op basis van ons zielsverlangen en onze universele en gemeenschappelijk gedragen waarden en normen, de Mensen- en Kinderrechten en de Sustainable Development Goals en een luisterrijke toekomst voor de huidige en volgende generaties realiseren.

De meerdimensionale en de driedimensionale wereld

De Griekse filosoof Plato gaf al aan dat deze driedimensionale wereld niet meer is dan een schaduw van de werkelijkheid. De werkelijkheid speelt zich zowel in de driedimensionale als in de meerdimensionale wereld af. Het is een wetenschappelijk aanvaard gegeven, dat er sprake is van een zichtbare en onzichtbare werkelijkheid. Er is meer dan alleen deze driedimensionale wereld, waar wij beperkt zijn in tijd en ruimte. Er is ook een geestelijke wereld, vrij van ruimte en tijd. De wereld van de essentie: het wezenlijke van hetgeen zich in dit aards bestaan manifesteert. Een zijnstoestand waarin we de synthese, eenheid en synchroniciteit ervaren.

Zolang de mens bestaat zijn er getuigenissen van transcendente, spirituele ervaringen. Zowel betrouwbare als onbetrouwbare, goed en slechte. Voor je persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing is het belangrijk om daar open voor te staan en kritisch te luisteren naar het andere. Maar iedereen kent de stilte en de energie die we onder andere ervaren in de natuur en bij onze ontmoetingen. Bijvoorbeeld het samen beleven van de schoonheid van een concert of voorstelling. Of de eenheid die we ervaren bij een gedeeld verdriet, op een fantastisch feest, bij een behaald succes, of bij een liefdevol samenzijn.  Dat zijn allemaal voorbeelden van de wijze waarop de meerdimensionale wereld zich manifesteert in deze driedimensionale wereld.

Elkaar echt ontmoeten

Als we elkaar écht ontmoeten – zonder vooropzetting of vooroordeel en zonder dat de ander iets moet – dan ontmoeten we elkaar op een dieper niveau. Bij een ontmoeting op zielsniveau is er sprake van een onzichtbare energie die stroomt. Liefde kan zich uiten door iemand iets te geven, maar ook door de positieve energie en de klik tussen twee personen. Op basis van dit soort ontmoetingen, waarbij er sprake is van eenheid in verscheidenheid, kunnen we echt samenwerken. Ook dan manifesteert het meerdimensionale zich in deze driedimensionale wereld. Dan ervaren we vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit: de drie pijlers van regie. Reden genoeg dus om ons erin te verdiepen. Wat verstaan we onder de meerdimensionale wereld?

De meerdimensionale wereld kenmerkt zich door eenheid in verscheidenheid en is de wereld van de ontmoetingen. Echte ontmoetingen kenmerken zich door gelijkwaardigheid, respect, vertrouwen, verbondenheid, vitaliteit, veiligheid, keuzevrijheid en gedeelde verantwoordelijkheid.

We kunnen in onze onderlinge relaties alleen eenheid ervaren als we dezelfde rechten hebben. In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en in het VN-Kinderverdrag zijn die rechten uitgewerkt. Om de mensenrechten voor organisaties hanteerbaar te maken, heb ik beide gecomprimeerd tot de acht universele Rechten: gelijkwaardigheid, respect, veiligheid, keuzevrijheid, privacy, ontwikkeling en ontplooiing, welvaart en welzijn, en verantwoordelijkheid. Ieder mens heeft deze acht Rechten en kleurt die op unieke wijze in.

De meerdimensionale wereld is dus de wereld van de ontmoetingen en de universele Rechten, die zich kenmerken door het ervaren van eenheid in verscheidenheid.

Ook als we ons geen, of geen goed beeld kunnen vormen van de geestelijke, meerdimensionale wereld, kunnen we wel herkennen en erkennen dat we in die wereld de synthese en eenheid en synchroniciteit ervaren. En dat die wereld die zich kenmerkt door echte ontmoetingen en de acht universele Rechten.

We verbinden de meerdimensionale wereld en deze driedimensionale wereld met elkaar als we handelen vanuit de universele waarden: vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit, gebaseerd op de universele Rechten: gelijkwaardigheid, respect, veiligheid, keuzevrijheid, privacy, ontwikkeling en ontplooiing, welvaart en welzijn, en verantwoordelijkheid.

Wat is het belang hiervan voor perspectiefvol leiderschap en management? 

Zowel op micro-, meso-, macro-, als mondiaal niveau is er een essentiële verandering nodig, waarbij we teruggaan naar het universele, met respect en waardering voor uniciteit en diversiteit in de samenleving. Ieder weldenkend mens erkent de noodzaak van een essentiële verandering in ons denken en handelen. En begrijpt dat het slim is om de rijkdom van diversiteit te omarmen en te koesteren. Door de meerdimensionale wereld en de driedimensionale wereld met elkaar te verbinden en uit te gaan van eenheid in verscheidenheid, bereiken we een nieuwe stabiliteit en een luisterrijke dynamiek. Hoe meer diversiteit op een universele basis, des te veerkrachtiger organisaties en samenlevingen zullen zijn.

De Pyramide-aanpak

Pyramide biedt een instrumentarium en methodiek waardoor we individueel, in team- en organisatieverband en lokaal, regionaal, (inter)nationaal en mondiaal kunnen floreren door regie op basis van innerlijke zekerheid. Daardoor kijken we niet alleen verder, maar ook en eerst naar binnen. Door het ervaren van these en antithese, in deze wereld vol tegenstellingen en lijden, worden we uitgedaagd. En kunnen we – op basis van ons zielsverlangen en met onze inzichten, kwaliteiten, talenten en creativiteit – komen tot Zelfinzicht, de bewuste synthese en tot bewust geluk. Dan zoeken we ons geluk niet meer tevergeefs uitsluitend in hebben en in de buitenkant. En herstellen we onze verbinding met de meerdimensionale werkelijkheid. Dan kijken we ook breder en dieper en vertrouwen we ons innerlijk weten. We verbinden dan kennis en inzicht met elkaar. En bevragen we elkaar onder andere over het vertrouwen en de kracht, liefde, schoonheid, vreugde, waarheid, wijsheid en zuiverheid die ieder van ons in zich omdraagt.

Pyramide en haar Partners bieden ook in 2024 en de jaren daarna de benodigde inzichten en concrete handvatten om problemen op te lossen, uitdagingen op te pakken en kansen en mogelijkheden te zien en optimaal te benutten.

Heb je vragen, of wil je een gesprek hierover, neem dan contact met mij op: bjpvandermieden@pyramide.nl