Het wereldwijd realiseren van Globaliseringscentra. Wat is het doel daarvan?

Het wereldwijd realiseren van Globaliseringscentra. Wat is het doel daarvan? 

We kijken allemaal verschillend tegen de werkelijkheid aan. We kunnen van elkaar leren door kennis te nemen van elkaars inzichten en ervaringen. Dat heft eventueel aanwezige vooroordelen en onjuiste veronderstellingen op. Diversiteit van meningen leidt tot goede besluitvorming in groepen. Multidisciplinaire samenwerking biedt ongekende perspectieven om tot welvaart en welzijn voor eenieder te komen. Het belang van het realiseren van de Sustainable Development Goals (De SDG’s) zal duidelijk zijn, maar wat is het belang voor leiders en managers om kennis te nemen van de Mensenrechten en de Kinderrechten? (De MKR). Wat is de zin van het oprichten van globaliseringscentra als we te maken hebben met een coronacrisis en de andere crises waarmee wij geconfronteerd worden? 

Dat zijn terechte en begrijpelijke vragen. Het is ook cruciaal dat je eerst zorgt voor persoonlijk leiderschap. Word Levensregisseur en Team- of Organisatieregisseur. Neem je verantwoordelijkheid als leidinggevende. Voor je organisatie, voor je gezin. Geen perspectiefvol leiderschap zonder persoonlijk leiderschap. Door de Pyramide-aanpak snap je dat we dat wat niet onbewust moet blijven bewust moeten maken, willen we succesvol en gelukkig zijn. Dan weet jij wat je wilt en kunt. En dan ben jij je bewust van de verschillende aspecten van je twee persoonlijkheden: je Zelf; de persoonlijkheid die je bent, en je schijnpersoonlijkheid die je hebt. Daar heb jij de leiding over. Vanuit je Zelf kun jij je schijnpersoonlijkheid managen. 

De verschillende mondiale crises die jouw regie in leven, wonen en werken direct en indirect beïnvloeden, maken je tot een wereldburger. Je kunt je niet afsluiten voor de wereld die onder andere via de media tot je komt. We moeten ons deels wel afsluiten voor alle ellende in de wereld, omdat wij die als individu niet kunnen oplossen en we er zelfs depressief en moedeloos van kunnen worden. Maar wij zijn deze levensreis begonnen om te komen tot bewust geluk. Door Levensregisseur te zijn ben je in staat zin en betekenis te geven aan jouw leven. De Pyramide-aanpak biedt inzichten en handvatten om zin te geven aan het lijden en schijn en lijden zoveel mogelijk op te heffen. Het heeft daarbij geen zin om mee te lijden met anderen. Compassie betekent medelijden. Medelijden wil het lijden van de ander overnemen. Daarbij gaat men ervan uit dat de ander een en ander niet zelf kan oplossen en dat de ander zielig is. Leiders en managers moeten geen compassie hebben, maar wel mededogen en empathie. 

We lezen vaak dat leiders en managers meer empathie moeten hebben. En dat is ook zo.  Maar dat geldt niet alleen voor leidinggevenden, maar voor de mens in het algemeen. Empathie is inlevingsvermogen: je in de gedachten en gevoelens van de ander kunnen verplaatsen, waardoor je de ander beter kunt begrijpen. En mensen zouden ook meer mededogen moeten hebben. Mededogen is meeleven met de ander, zonder dat je je identificeert met de ander en/of diens problemen. Mededogen gaat uit van gelijkwaardigheid en respect en geeft de ander het vertrouwen dat die zelf in staat is om de situatie te accepteren, of er indien nodig anders mee om te gaan. En dat de ander – als hij/zij dat wil – wellicht in staat is om die situatie, eventueel met hulp, te veranderen. De eerste vijf artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) gaan over gelijkwaardigheid en respect. 

Perspectiefvolle leiders en managers kenmerken zich door empathie, mededogen, gelijkwaardigheid en respect en door vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit. Doordat zij in staat zijn om te luisteren naar zichzelf, de ander en het andere. Dagelijks hebben zij te maken met problemen rond de acht mensenrechtenthema’s: gelijkwaardigheid, respect, veiligheid, keuzevrijheid, privacy, ontwikkeling en ontplooiing, welvaart en welzijn, en plichten en verantwoordelijkheid. Dus het is in feite noodzakelijk, en ook slim, om kennis te nemen van de samenvatting die ik van de Mensenrechten gemaakt heb in mijn boek “Perspectiefvol leiderschap. Management in de 21e eeuw”. 

De Kinderrechten heb ik onderverdeeld in acht thema’s: gelijkwaardigheid, ouders en opvoeders, wetsbescherming en veiligheid, onderdak, privacy, ontwikkeling en ontplooiing, welvaart en welzijn, en verantwoordelijkheid. Verschillende maatschappelijke disciplines hebben te maken met schending van de Kinderrechten door bijvoorbeeld kinderarbeid, seksueel misbruik, vechtscheidingen, geen of onvoldoende jeugdzorg, gebrek aan ontwikkelings- en ontplooiingskansen, enz. Organisaties ondervinden de negatieve consequenties daarvan door verlies van arbeidsproductiviteit en door ziekteverzuim. Het is dus weldegelijk van belang voor leiders en managers zich bewust te zijn van de problemen rond de acht kinderrechtenthema’s. 

Het grondig doornemen van de MKR biedt ook kansen. Ze kunnen struikelblokken en bouwstenen opleveren ten behoeve van je PersoonlijkRegiePlan, het TeamRegiePlan en het OrganisatieRegiePlan. 

Waarom de stichting Globaliseringscentrum?

Als wij de wereldwijde crises willen overwinnen, zodat we kunnen floreren door regie, dan moeten we afscheid nemen van de eenzijdige focus op onze directe omgeving en op de korte termijn. Dat is letterlijk en figuurlijk kortzichtig. Je kiest voor onzekerheid, angst en reactiviteit, of je kiest voor zelfvertrouwen en vertrouwen, innerlijke zekerheid en optimale externe zekerheid en voor anticiperen en proactief en preventief handelen. Regisseurs kiezen niet alleen voor het laatste, maar herkennen zich daar ook in! Daarom staan en gaan zij ook voor regionaal, nationaal en mondiaal floreren door regie. Alleen dáárdoor kunnen we de crises oplossen! Hoezeer we ook onder de crises kunnen lijden, zij bieden ook kansen. En die willen we optimaal benutten. Het oprichten van globaliseringscentra biedt die mogelijkheid, zowel regionaal, nationaal als internationaal. 

Gebleken is dat nog nergens ter wereld alle maatschappelijke disciplines integraal en multidisciplinair met elkaar werken aan duurzame, waarachtige globalisering. De Stichting Globaliseringscentrum onderscheidt zich van andere initiatieven op het gebied van duurzaamheid en globalisering door alle maatschappelijke disciplines integraal met elkaar te laten werken. Zij werkt daardoor aanvullend op wat andere organisaties ten aanzien van deelaspecten op het gebied van duurzame globalisering doen. We krijgen een en ander alleen voor elkaar met een integrale, wereldwijde aanpak. Daarom kiezen perspectiefvolle leiders en managers voor het realiseren van globaliseringscentra. En daarom ga ik voor de wereldwijde verspreiding van mijn boek “Perspectiefvol leiderschap” om dat mede mogelijk te maken door de opbrengst daarvan.  

Missie

De Stichting Globaliseringscentrum werd 21 juni 2005 opgericht. Haar missie is: “Het bevorderen van de verbinding tussen al het geschapene, van de individuele en collectieve bewustwording en herstel van evenwicht.” Door multidisciplinaire, effectieve samenwerking en het oprichten van globaliseringcentra overal ter wereld, ter realisatie van de MKR en de SDG’s. 

Visie

Het is onze individuele en collectieve plicht om uit respect voor vorige generaties en voor onze eigen en toekomstige generaties de MKR en de SDG’s te realiseren, maatschappelijk verantwoord te handelen en te komen tot een duurzame samenleving. Leidend tot welvaart en welzijn voor eenieder. De Stichting Globaliseringscentrum wil daartoe komen tot perspectiefvolle toekomstscenario’s, projecten en acties.

 Doelstellingen

 1. Het bevorderen, inspireren en stimuleren van individueel en collectief bewust worden, bewust zijn en bewust willen, kunnen en doen in leven, wonen en werken. Met optimale kwaliteit op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel niveau. 
 2. Het gezamenlijk, vanuit een totaalbeeld, multidisciplinair aanpakken en oplossen van wereldvraagstukken en de vraagstukken die de toenemende globalisering met zich meebrengt, door het realiseren van de MKR en de SDG’s. 
 3. Te komen tot interactie tussen de acht maatschappelijke disciplines: bedrijfsleven, kunst en cultuur, maatschappelijke organisaties, overheid, particulieren, politiek, religie en wetenschap. Leidend tot scenario’s voor de komende drie, vijf, tien tot vijfentwintig jaar en tot (internationale) projecten en acties.
 4. Het organiseren en/of verzorgen van multidisciplinaire werkconferenties, optredens en andere bijeenkomsten die de totstandkoming van globaliseringscentra bevorderen. Leidend tot nieuwe perspectieven en (internationale) projecten en acties.
 5. Ten behoeve van het realiseren van voornoemde doelstellingen, komen tot meerdere, unieke maar onderling verbonden globaliseringcentra, verspreid over de gehele wereld. Als vrij en onafhankelijk platform, als plaats voor ontmoeting en uitwisseling en als informatie-, onderzoeks-, bezinnings-, coördinatie- en actiecentrum. 

Een globaliseringscentrum is een unieke, internationale, onafhankelijke ontmoetingsplaats waar alle maatschappelijke disciplines projecten en acties kunnen initiëren en/of uitvoeren ter realisatie van de MKR en de SDG’s. Uitnodigend tot (internationale) actie en het oprichten van meerdere globaliseringcentra overal ter wereld. Dit bevordert de bereikbaarheid en laagdrempelige toegang voor, en de betrokkenheid van, de nationale bevolking. Er wordt naar gestreefd in zoveel mogelijk landen ter wereld globaliseringscentra te realiseren. Met als doel dat zij net zoals het Rode Kruis een onafhankelijke en veilige baken in zee zijn. En dat zij de lokale welvaart en het lokale welzijn bevorderen. Er wordt in ieder geval een centraal internationaal globaliseringscentrum opgericht. Tips voor een geschikte locatie in Nederland zijn van harte welkom. 

Innovatieve kenmerken en doelstellingen

 1. Globaliseringscentra zijn inspirerende en stimulerende ontmoetingsplaatsen voor multidisciplinaire activiteiten en hebben een unieke, verbindende functie in de internationale samenleving. Ze brengen verschillende bevolkingsgroepen, sociale klassen, leeftijdsgroepen, culturen, levensbeschouwingen en maatschappelijke disciplines bij elkaar. Ze zijn voor iedereen toegankelijk.
 1. De Globaliseringscentra vervullen een (internationale) PR- en voorbeeldfunctie voor landen en organisaties ten aanzien van al hun activiteiten op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het realiseren van de MKR en de SDG’s.
 1. Globaliseringscentra bieden nieuwe kansen op het gebied van werk voor alle maatschappelijke disciplines en voor het tot stand komen van onverwachte en unieke samenwerkingsverbanden. Een paar mogelijke voorbeelden daarvan zijn:
 • In bijeenkomsten en projecten komen de verschillende wetenschappen, bijvoorbeeld op het gebied van mens, milieu, techniek, politiek, levensbeschouwing en economie, in onderlinge samenhang aan bod en worden initiatieven genomen voor interdisciplinair onderzoek. Met stimulerende, innoverende en kostenbesparende effecten. 
 • Kunstenaars uit de verschillende kunstdisciplines komen bijeen, zetten projecten op en voeren gezamenlijke acties uit ter realisatie van de MKR en de SDG’s. Hetzelfde kan bijvoorbeeld gedaan worden door vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties en politici van verschillende partijen. Leidend tot renderende samenwerking. 
 • Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de gemeenten, het onderwijs, de Nationale Politie, de kinderbescherming en de jeugdzorg en de kunst-, cultuur en sportsector kunnen projecten starten ter bevordering van de veiligheid en de Kinderrechten. 
 1. Mensen van diverse levensbeschouwingen, waaronder verschillende religieuze en godsdienstige overtuigingen, komen bijeen en verzorgen interreligieuze bijeenkomsten. 
 1. Globaliseringscentra bieden zowel lokale, nationale als internationale welvaart en welzijn bevorderende diensten en projecten. Ze bieden concrete mogelijkheden tot effectievere en efficiëntere nationale en internationale uitwisseling van kennis en ervaring. Leidend tot kostenbesparingen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg, veiligheid, enz.
 1. Globaliseringscentra bevorderen de ontwikkelingssamenwerking gericht op zelfredzaamheid, door projecten die innovatie, duurzaamheid en export bevorderen.

Leidend tot meer begrip tussen volkeren en bevolkingsgroepen.

De opzet van een globaliseringscentrum

Een globaliseringscentrum kan, om kosten te besparen, worden ondergebracht in een bestaand gebouw. Nieuwe globaliseringscentra worden gebouwd op basis van de nieuwste en beproefde inzichten ten aanzien van innovatief, duurzaam en kwalitatief bouwen en ondernemen. Met een integrale, realistische aanpak en rekening houdend met de lokale en regionale situatie. Onderstaand geef ik een overzicht van de voorzieningen die idealiter in een globaliseringscentrum aanwezig zijn. Het kan natuurlijk zijn dat een of meerdere voorzieningen in de directe omgeving van het globaliseringscentrum voorhanden zijn. 

Per locatie zal bekeken worden wat de meest gewenste en haalbare situatie is. 

Werk- en ontmoetingsruimten

Hier kan men, wel of niet georganiseerd, met elkaar van gedachten wisselen. Er kunnen workshops en andersoortige bijeenkomsten gehouden worden waarin alle disciplines gezamenlijk tot acties / projecten komen. 

Stilte- en bezinningscentrum en interreligieuze bijeenkomsten

Er is een stilte- en bezinningscentrum en een ruimte waar interreligieuze bijeenkomsten worden gehouden, die de grenzen van de afzonderlijke levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen overschrijden en hen verbinden.

Internationaal informatiecentrum

Via een databank en diverse media kan men hier op de hoogte gesteld worden van gedachten en ideeën, kennis, ervaring, activiteiten en projecten, vanuit en door de diverse disciplines. 

Conferentie-, schouwburg- en concertzaal

Er zijn ruimten waar werkconferenties, congressen, lezingen, workshops en andersoortige bijeenkomsten gehouden kunnen worden. Er worden interculturele concerten, voorstellingen en evenementen verzorgd. 

Winkels en horeca

Er zijn specifieke internationale winkels en restaurants, die voldoen aan criteria ten aanzien van duurzaamheid, rechtvaardige globalisering en verantwoord voedsel. 

Een internationaal monument

In de buurt van elk globaliseringscentrum wordt een internationaal monument opgericht ter herdenking van alle betrokkenen bij zinloos, fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel geweld. Dit ter inspiratie en bemoediging en om te komen tot individuele en collectieve vrede en welzijn. Een energie gevende plek die uitnodigt en aanspoort tot actie. 

Overnachtingsmogelijkheden

Idealiter heeft een globaliseringcentrum ook diverse mogelijkheden om te overnachten: jeugdherberg, camping, hotel. Of er zijn voorzieningen in de buurt. 

Meer informatie

Wil je meer informatie over de MKR, de SDG’s en de activiteiten van de stichting Globaliseringscentrum ga dan naar www.ikverbind.nl, of neem contact met mij op. bjpvandermieden@pyramide.nl / 0653 313 147.