Samen op koers naar de nieuwe, perspectiefvolle werkelijkheid

Ons verlangen

Ieder mens verlangt naar liefde, respect en waardering en wil zich verbonden voelen met anderen. We willen onszelf kunnen zijn en van betekenis zijn. Ondanks alle oorlogen en conflicten willen de meeste mensen vrede en gerechtigheid. We willen vrijheid en ons veilig voelen en gelukkig, gezond en succesvol zijn. Kortom, we verlangen allemaal naar vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit. We willen onze verlangens en doelstellingen en ons zielsverlangen realiseren.

De huidige situatie

We hebben ons als mensheid, sinds dat we onze levensreizen hier maken, ontwikkeld en ontplooid en vooruitgang geboekt en dat blijven we doen. Daar mogen we trots op zijn. We leven echter in deze wereld vol tegenstellingen en worden daarin geconfronteerd met lijden, liefdeloosheid, bedrog, wantrouwen, onveiligheid, geweld, enz. Met als gevolg allerhande spanningen in leven, wonen en werken en diverse crises in de samenleving en in de wereld. De meeste van die problemen worden veroorzaakt door de mens zelf.

De nieuwe perspectiefvolle werkelijkheid realiseren

Gelukkig maar, want dan ligt de oplossing ook in onszelf! Wij kunnen onze (diepste) verlangens en doelstellingen en de door ons gewenste toekomst realiseren! Niet door op de huidige manier door te blijven gaan, met schijnoplossingen en symptoombestrijding, maar door anders en dieper door te denken. Door te weten wie wij in wezen zijn en wat ons levensdoel en onze levensopdracht is. Kortom, door ons zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld te veranderen. Door bewuster te worden, bewuster te zijn en bewuster te doen, komen we sneller en tot de gewenste en noodzakelijke resultaten. En creëren we een luisterrijke toekomst, ook voor volgende generaties. In dit artikel geef ik aan waarom, waardoor en hoe we deze nieuwe, perspectiefvolle werkelijkheid kunnen realiseren.

De drie uitgangspunten

Het eerste uitgangspunt van Pyramide is dat deze driedimensionale wereld een onderdeel is van het universum en de meerdimensionale werkelijkheid. Wij mogen daar deel van uitmaken en leveren onze unieke bijdrage aan de ontwikkeling en ontplooiing daarvan. En aan die van deze wereld, als bijzonder onderdeel daarvan. Dat deze driedimensionale wereld de enige werkelijkheid zou zijn, is een begoocheling en een beperkende overtuiging.

De diverse crises in deze wereld zijn niet het werkelijke probleem, maar het gevolg van het probleem in de mens zelf. We denken namelijk onze schijnpersoonlijkheid te zijn, in plaats dat we ons realiseren dat wij die hebben. We zeggen vaak dat we onszelf willen zijn. Dat zijn we ook. In wezen zijn we ons Zelf, onze ware persoonlijkheid. We dienen ons die weer te herinneren en ons te realiseren wie wij als meerdimensionale wezens zijn. De diverse crises zijn dus met name het gevolg van onze individuele en collectieve identiteitscrisis. Die is gelukkig oplosbaar en Pyramide biedt daar de inzichten en handvatten voor.

Het tweede uitgangspunt is dat we de essentiële problemen in deze wereld niet op driedimensionaal niveau kunnen oplossen. Dat kan alleen als we op basis van een ander zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld gaan denken en voelen en ons gaan gedragen en communiceren. En als we leven vanuit zin- en betekenisgeving, gebaseerd op ons zielsverlangen en universele waarden. Pyramide biedt daarvoor onder andere diverse boeken, artikelen en de videopodcastserie aan. Daarin worden veel Regietips gegeven, waar men direct mee aan de slag kan.

Het derde uitgangspunt is dat mensen bewust gelukkig en succesvol willen zijn, door het realiseren van hun verlangens en doelstellingen, door te floreren door regie en door optimale invloed. Daartoe ontwikkelde ik het concept Levensregisseur, Teamregisseur en Organisatieregisseur.

Op basis van deze drie uitgangspunten nemen we deze driedimensionale wereld mede onder de loep vanuit de meerdimensionale werkelijkheid en verbinden wij die met elkaar. Om dit concreet en realiseerbaar te maken, introduceerde ik het Ennisme; de filosofie van de Verbinding, het Multi Mens Model en de Pyramide-aanpak, waardoor we gaan floreren door regie. (Zie, voor artikelen daarover, de desbetreffende rubrieken). Daardoor kunnen wij de nieuwe, perspectiefvolle werkelijkheid realiseren!

Realisatie op basis van zeven criteria

Pyramide onderscheidt zes kwaliteitsniveaus van leven met de daarbij behorende intelligenties: het fysieke, mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele niveau. Als we al onze zes intelligenties inschakelen bij het maken van keuzes en het nemen van besluiten, dan gebruiken we niet alleen ons gezonde verstand, maar weten we ook of die goed voelen, passen in onze levensmissie en -visie en bijdragen aan ons levensdoel en aan de samenleving. De Pyramide-aanpak leidt tot meer en bewust geluk en succes en vergroting van onze intelligentie op alle zes niveaus.

Dat brengt consequenties en verantwoordelijkheid met zich mee op alle zes kwaliteitsniveaus van leven. Het gaat daarbij niet alleen om de inzet van onze talenten, kwaliteiten, kennis, intelligenties en vaardigheden, maar met name om ons inzicht, onze houding en ons gedrag.

Als wij onze beslissingen en keuzes tevens baseren op ons zielsverlangen, en niet alleen op extrinsieke motivatie maar ook op onze intrinsieke motivatie, dan handelen wij bewust om vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit te bevorderen en/of te herstellen. Dat vergroot ons zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander, leidt tot optimale en multidisciplinaire samenwerking en tot meer individuele en gezamenlijke vitaliteit. Dan wordt men enthousiast en komt er behalve energie ook creativiteit vrij.

Het universum en de meerdimensionale werkelijkheid zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie en creativiteit. Creativiteit komt voort uit al onze zes intelligenties en zowel vanuit onze schijnpersoonlijkheid als vanuit onze ziel en ons Zelf. Dat lukt alleen als we luisteren naar onszelf, de ander en het andere.

Door op deze manier telkens bewuster te worden, bewuster te zijn en bewuster te doen, worden we, zowel individueel als gezamenlijk, gelukkiger, vitaler en succesvoller. Alleen als we (1) onze zes intelligenties optimaal gebruiken, (2) ons zielsverlangen realiseren, (3) intrinsiek gemotiveerd zijn, (4) onze creativiteit optimaal inzetten, (5) luisteren naar onszelf, de ander en het andere, (6) multidisciplinair samenwerken en (7) bewuste besluiten nemen en keuzes maken, kunnen we een luisterrijke toekomst realiseren en zetten wij koers naar de nieuwe, perspectiefvolle werkelijkheid!

De resultaten

Dat is perspectiefvolle boodschap die Pyramide brengt. Met als resultaat Perspectiefvol leiderschap op basis van persoonlijk leiderschap, waarachtige globalisering en integere, praktische duurzaamheid.

Door het Ennisme, dat uitgaat van de universele waarden, normen en eigenschappen, verbinden we de meerdimensionale en de driedimensionale wereld bewust met elkaar. De impact daarvan is enorm. Door een integrale aanpak realiseren we de Mensen- en Kinderrechten (de MKR) en de Sustainable Development Goals. (de SDG’s.) En ontstaan er nieuwe kansen en mogelijkheden. Onder andere door het realiseren van globaliseringscentra, overal ter wereld. Op basis van eenheid in verscheidenheid creëren we dan een nieuwe, waarachtige en duurzame wereld en de nieuwe werkelijkheid. Pyramide biedt met haar diensten mede de mogelijkheid dat te realiseren.

De huidige situatie in leven, wonen en werken, en de diverse crises in de samenleving en in de wereld, leiden tot angst, onzekerheid en andere negatieve gevoelens en gedachten. Die vragen om begrip, respect en geduld en het bieden van vertrouwen, veiligheid en perspectief. Dat biedt Pyramide en door de Pyramide-aanpak nemen mensen hun verantwoordelijkheid en komen we tot herstel en vergroten van vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit. De missie, visie en aanpak van Pyramide zorgt voor nieuwe markten, kansen, mogelijkheden en winsten. En zorgt ervoor dat we daar plezier in krijgen, hebben en houden. Sterker nog, dat dit toeneemt, door de geboekte resultaten.

Samen op koers naar een luisterrijke toekomst

Wat let ons om ons een beeld te maken van de ideale situatie! En in onze verbeeldingskracht af te stappen van de beperkende overtuiging: “Dat is te mooi om waar te zijn”. Door de gewenste situatie scherp in beeld te krijgen, kunnen we onderzoeken welke stappen we kunnen zetten vanuit de huidige situatie naar de door ons gewenste werkelijkheid. En weten we ook wat voor ons wel en niet haalbaar is en wat we samen met anderen kunnen realiseren.

Door internet en andere technologische mogelijkheden kunnen we, waar we ook zijn en op elk moment, met elkaar communiceren. Tijd en ruimte spelen geen beperkende rol meer. Stel je deze wereld eens voor waarin we de universele waarden en eigenschappen met elkaar uitwisselen, we elkaar inspireren en stimuleren, van elkaar leren en gezamenlijke, multidisciplinaire projecten gaan realiseren!

Pyramide nodigt jou en anderen uit om op een andere manier en vanuit een meerdimensionale blik naar jezelf, de ander en deze werkelijkheid te kijken. We benutten op dit moment namelijk slechts een klein deel van onze kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Als tachtig of wellicht zelfs honderd procent mogelijk is, waarom blijven we dan voor veel minder gaan! Ik zeg altijd “Een probleem is de tijdelijke afwezigheid van de oplossing”. Dat geldt niet voor alle aardse problemen. We kunnen bijvoorbeeld wel degelijk aan een ziekte overlijden. Maar vanuit een meerdimensionale benadering beschouwd, is het wel een realistisch optimistisch en perspectiefvol uitgangspunt. Op basis van de genoemde uitgangspunten, en door de Pyramide-aanpak, kunnen we niet alleen de problemen oplossen, maar ook de nieuwe, perspectiefvolle werkelijkheid creëren.

We bepalen daartoe eerst de verlangens, doelstellingen en resultaten die jij en anderen willen realiseren. We gaan alleen op reis als die helder zijn. En dan maken wij de daarbij behorende plannen en voeren die uit. We gaan dus zelf en met elkaar veranderen en daardoor veranderen we de wereld! We gaan tevens een concreet beeld maken van de nieuwe werkelijkheid: een zijnstoestand waarin we ons bewust zijn van zijn en schijn en van de gewenste realiteit in deze driedimensionale wereld. Alleen daardoor kunnen we de oude, niet meer gewenste realiteit van binnenuit veranderen. Door ons van het Zijnde bewust te zijn, kunnen we de schijn opheffen en de meerdimensionale en deze wereld optimaal met elkaar verbinden.

We worden ons bewuster van de universele persoonlijke eigenschappen Kracht, Liefde, Schoonheid, Vertrouwen, Vreugde, Waarheid, Wijsheid en Zuiverheid, die ieder van ons op diens eigen wijze inkleurt. We gaan leven, wonen en werken vanuit onze, op basis van ons zielsverlangen hervonden, universele waarden en normen. Niemand van ons heeft de Waarheid en Wijsheid in pacht, maar we kennen wel allemaal een deel daarvan. We gaan globaal en universeel denken en lokaal, regionaal, nationaal en internationaal doen.

Pyramide maakt het onbespreekbare bespreekbaar. Samen maken we het onvoorstelbare voorstelbaar, het onzichtbare zichtbaar en het schijnbaar onmogelijke realiseerbaar!