Wat doen wij hier eigenlijk? Wat kunnen wij ontdekken op onze levensreis?

Een leesreis van ca. 25 – 30 minuten met twaalf Regietips, leidend tot de volgende resultaten:

  • Als je de Regietips hebt opgevolgd, weet je hoeveel tijd en ellende je bespaart en hoeveel levensvreugde je het oplevert
  • Je pakt de regie in leven, wonen en werken stevig, of nog steviger ter hand
  • Je houdt alleen gezonde relaties over en alles gaat opeens veel makkelijker

Voorwaarde is natuurlijk wel dat je zin hebt om een reis te maken die inspanning kost, maar die je ook ontspanning oplevert. Kies dus bewust je vertrektijd. Reis je mee?

Ik geef ergens in de tekst aan dat het belangrijk is te weten hoe je een boodschap het beste kan overbrengen. En dat je goed kunt inschatten, of en hoe die aankomt bij de ander. Eerlijk gezegd heb ik geen idee. Het is weer een van die goed bedoelde maar (te) lange epistels, waarvan ik hoop dat je er iets aan hebt op deze levensreis. “Je laat me wel over elke regel nadenken” krijg ik wel eens als reactie. Wellicht is het een idee om dan af en toe eens een stukje te overdenken. Je omgeving hoeft het tenslotte niet te horen! J Goede reis!

 

Eerst anders en bewust denken, dan anders en bewust doen.

We zijn tot de ontdekking gekomen dat de maakbaarheid van de wereld betrekkelijk is. Het Leven en de natuur hebben meer invloed op ons bestaan dan we veelal willen toegeven. Daar worden we – door de klimaatverandering en de veranderingen in de natuur die mede en wellicht met name door menselijk ingrijpen bedreigend voor ons kunnen zijn – steeds meer mee geconfronteerd. We kunnen problemen, conflicten, vraagstukken en crises pas oplossen als we die eerst goed definiëren. Vervolgens kunnen we ze analyseren, de oorzaak ervan vinden en op zoek gaan naar de oplossing. Dat lukt alleen als we onze individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid daarvoor nemen, de consequenties ervan aanvaarden en naar uiterst kunnen antwoorden op dat wat zich aandient.

Overal in de samenleving en in de wereld lopen mensen onder andere stuk op systemen, regels, wantrouwen, oneigenlijke machtswil, de negatieve effecten van marktwerking en toenemende verdeeldheid. Mensen worden er depressief en moedeloos van. Het lijkt een strijd die niet te winnen is. Toch blijven mensen, inclusief ik zelf, de moed erin houden en keihard doorwerken om tot verbeteringen te komen en resultaten te boeken in de praktijk. Als er brand is moet je blussen en is een psychologische beschouwing zinloos. Maar als een probleem een psychologische oorzaak heeft, dan is vluchten in symptoombestrijding net zo zinloos. Als de brand vanbinnen zit, blus die dan vanbinnen, door inzicht. In dit artikel gaan we daarom vanbinnen naar buiten. Dat vergt een andere manier van denken: alleen door een ander wereldbeeld, mensbeeld en zelfbeeld komen we tot de gewenste en noodzakelijke verandering. Dat is een psychosociale en spirituele innovatie.

Trendwatchers en futuristen houden zich bezig met allerhande innovaties en proberen ontwikkelingen in de samenleving en in de wereld te duiden en te voorspellen. Veelal gaat het dan om technologische innovaties. Omdat we daar zelf vaak geen verstand van hebben, hebben we daar geen of nauwelijks invloed op. Maar we hebben wél invloed op de psychosociale en spirituele innovatie. Daardoor kunnen we trendmaker worden en zijn. Het is noodzakelijk dat er zoveel mogelijk trendmakers opstaan, om te voorkomen dat deze wereld ten onder gaat. Ben jij ook een trendmaker?

Om dat te kunnen bepalen is het noodzakelijk te weten wat dat anders en bewust denken en doen, en wat die psychosociale en spirituele innovatie inhouden. En te weten hoe we dat kunnen realiseren. Maar laten we, voordat we naar de oplossing gaan, eerst naar de oorzaak van de huidige situatie kijken.

 

Regietip: Wat is jouw huidige wereldbeeld, mensbeeld en zelfbeeld? Welke veranderingen wil je daarin op basis van jouw zielsverlangen?

 

Van binnen naar buiten. Wat biedt dat ons?

We leven nu in een wereld waarin de focus geheel is komen te liggen op de buitenkant, op het verstand en op snelheid. En we willen onszelf en de ander weleens zo aanpassen dat we niet meer zijn zoals we in wezen zijn en willen zijn. Het innerlijk geweten, ons Gewetene is dan niet meer de bron van ons handelen. Goed en kwaad en fout worden dan bepaald door geboden en verboden, wetten, regels en protocollen. Prima dat die er zijn, maar die zijn er voor de mensen en de mensen zijn er niet voor hen.

Er hoeft niets mis te zijn met het verlangen naar bezit, rijkdom en het ons richten op de buitenwereld. Maar als we uitsluitend de focus leggen op wat buiten ons ligt, creëren we een schijnwereld. Een wereld die schijnbaar op orde is gebracht, maar waarin er niet of nauwelijks meer vanuit ons Zelf – onze ware persoonlijkheid, die wij in wezen zijn – geleefd en gehandeld wordt. Dat leidt onder andere tot wantrouwen, ongezonde relaties, overmatige stress en energieverlies en wereldwijd tot gebrek aan vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit.

Het komt voor dat mensen, bijvoorbeeld mensen die alles hebben wat ze willen, een innerlijke leegte gaan ervaren. Het loslaten van het oneigenlijke vastklampen aan de buitenkant kan als bedreigend en beangstigend worden ervaren. De schijnzekerheid van de buitenkant, als het zogenaamde enige houvast, valt dan weg. Maar het is een enorme opluchting om niet meer de gevangene te zijn van structuren, systemen en materiële rijkdom. Het geeft energie om daar vervolgens vanuit zelfvertrouwen wél optimaal gebruik van te maken. En ook om niet meer psychisch afhankelijk te zijn van de ander, maar een gezonde relatie met de ander te ervaren.

We hebben de huidige wereld en samenleving en organisaties gemaakt tot wat die nu zijn en die kunnen we alleen veranderen, door te gaan luisteren naar onszelf, de ander en het andere. Door bij onszelf naar binnen te gaan, kunnen we vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit herstellen. Wat kunnen we dan ontdekken?

 

Ter herinnering. Wat is jouw zielsverlangen?

Als wij al projecten inplannen en onze vakanties goed regelen, dan is het redelijk plausibel om als axioma aan te nemen dat al het geschapene onderdeel is van een groot Plan, een Bedoeling. En dat alles in de Schepping evolueert en een bewustwordingsproces doormaakt ten behoeve van bewust geluk. Vandaar ons verlangen naar ontwikkeling, ontplooiing, groei en vooruitgang. We weten dat in ons Gewetene, in ons Zelf, en ook onze unieke bijdrage daaraan. Maar ook als je niet in deze filosofie gelooft, zul je toch wel graag jezelf, gelukkig en succesvol willen zijn. En heb jij hopelijk ook wat aan het hiernavolgende, zoals zovelen dat sinds 1992 al hebben.

Sinds mensenheugenis vragen we ons af wie wij zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Miljarden mensen geloven dat deze driedimensionale wereld een onderdeel is van een meerdimensionale wereld en wenden zich tot een hogere, geestelijke macht. Er zijn mensen die ervaren dat het Leven, of anders gezegd een hogere macht, hun leidt en dat toeval niet bestaat. Als deze wereld ingebed is in een meerdimensionale werkelijkheid, dan kunnen wij die meerdimensionale wereld ook ervaren. Omdat alles energie is en wij verbonden zijn met die energie, ervaren wij die ook. Wat is jouw ervaring?

Laten we een excursie maken. Als we ons verplaatsen in de Synthese en onze gedachten en gevoelens niet meer laten bepalen door these en antithese, dan maken we de verbinding met het Zijnde en ons Zelf. Onderzoek dus niet alleen wat je met je zintuigen waarneemt, maar onderzoek ook de zin en betekenis en het waarom en waartoe van wat je tegenkomt op je levensreis. Laat je niet misleiden door de buitenkant en door de schijn. De waarheid en wijsheid vind je in je Zelf en je zielsverlangen. Ga dus eerst naar binnen en dan naar buiten. Het is cruciaal om ons zowel bewust te zijn van het bewuste als van het onbewuste, van de plus en de min, het positieve en negatieve in ons. Dan kunnen we ons Zelf worden en zijn en onze verlangens en doelstellingen realiseren. In ieder van ons is de herinnering aan ons Zelf en het Zijnde en aan het doel van onze levensreizen aanwezig. Wat ontdek je nu?

Bijna ieder mens gelooft tevens dat we een ziel hebben. In ons zielsverlangen ligt de herinnering aan die meerdimensionale werkelijkheid, het Zijnde en de herinnering aan wie wij in wezen zijn; onze ideale persoonlijkheid, ons Zelf. Het is belangrijk ons dat weer te herinneren, want het antwoord op onze levensvragen ligt in ons Zelf. Heimwee, melancholie en depressiviteit kunnen hun oorsprong hebben in het zich min of meer bewust zijn van het Zijnde als ons Thuis. In ons Zelf, en door ons zielsverlangen, kunnen we het Zijnde echter ervaren. En het Licht en ons innerlijk Licht: ons Zelf. Wat levert dat op voor deze levensreis?

Als we de begoocheling; de illusie dat deze driedimensionale wereld de enige werkelijkheid is, doorzien, kunnen we de waarheid en de meerdimensionale werkelijkheid hervinden. We kunnen onszelf alleen verlossen en bevrijden van de illusie dat dit de enige werkelijkheid is, door ons ons zielsverlangen te herinneren. Het is onze innerlijke vrijheid om dat wel of niet te doen. Maar alleen vanuit ons Zelf en innerlijke volheid kunnen we optimaal in de buitenwereld functioneren, want dan willen we geen innerlijke leegte opvullen door schijnzekerheid. Laten we elkaar daarom op zielsniveau benaderen en ons niet beperken tot deze driedimensionale werkelijkheid. Toenemend bewustzijn omtrent ons Zelf en onze ziel leidt tot een enorme verrijking van ons bestaan hier. En alleen daardoor zijn de gewenste en noodzakelijke veranderingen realiseerbaar. Vanuit het vertrouwen in ons Zelf en het Leven kunnen we ontspannen en vanuit innerlijke zekerheid het verleden onderzoeken, in het hier en nu staan, en ons richten op de toekomst. Door vanuit ons Zelf naar ons verleden te kijken en dat te analyseren, kunnen we schijn en lijden opheffen en verminderen. De volgende inzichten, handvatten en Regietips helpen daarbij.

 

Regietip: Beantwoord voor jezelf de volgende vragen: Hoe ervaar jij je spiritualiteit? Wat is je zielsverlangen en je lijden? Wat is jouw unieke bijdrage aan het Geheel?

Regietip: Onderzoek ook eens het eventuele doel en de eventuele zin en betekenis van wat je mist, of meent te missen.

 

Struikelblokken voorkomen en opheffen. Bouwstenen vinden en gebruiken.

Een aantal struikelblokken: Door minderwaardigheidsgedachten en -gevoelens, angst en onzekerheid zijn we niet altijd onszelf en zoeken we houvast in de buitenkant, zoals bijvoorbeeld in geestelijke en politieke leiders en in wat we hebben. Als we ons geluk afhankelijk maken van de buitenkant, zijn we niet meer autonoom en onafhankelijk en verliezen we onze vrijheid. En dan zijn we ontvankelijk voor mensen die ons afhankelijk willen maken en op een oneigenlijke manier willen controleren, overheersen, manipuleren en tiranniseren. Dat zien we niet alleen gebeuren bij geestelijke en politieke leiders, maar ook in organisaties en in gezinnen.

Er zijn ook mensen die agressief worden naar anderen toe, om hun eigen angst, pijn en/of verdriet niet te hoeven ervaren. Dat is symptoombestrijding. Het kan tijdelijk misschien een goed gevoel geven, maar het helpt niet, integendeel het verergert de situatie alleen maar.

Mensen willen graag ergens bij horen en zoeken naar zekerheid. Op basis van angst en onzekerheid is de ander en het andere echter een bedreiging. In de afgelopen decennia is, veelal gevoed door angst en oneigenlijke machtswil, daardoor het individualisme, nationalisme, fundamentalisme en de polarisatie sterk toegenomen. De doorgeschoten individualisering heeft tot polarisatie en eenzaamheid geleid. Maar ons zielsverlangen geeft aan dat we toch de eenheid in verscheidenheid willen ervaren. We willen zowel autonoom als verbonden zijn. En we willen vrij zijn in verbondenheid.

Ieder mens kent wel momenten van verwondering en bezieling, waarbij we samen zijn in een eenheid, door het beleven van eenzelfde ervaring. Dan wordt ons zielsverlangen gerealiseerd en voelen we ons verbonden met elkaar. Die spirituele verbondenheid biedt ons ongekende mogelijkheden voor onze ontwikkeling en ontplooiing.

 

Regietip: Beantwoord de volgende vragen met degene met wie je samenleeft, of samenwerkt: Waarin vinden jullie elkaar? Welke afspraken hebben jullie met elkaar gemaakt en welke afspraken willen en kunnen jullie maken voor jullie vervolgreis? 

 

Stappen zetten

Wij hebben als mensen bewezen dat wij ons altijd kunnen ontwikkelen en ontplooien en ons zoveel mogelijk weten aan te passen aan situaties en omstandigheden. We zeggen niet voor niets: “Oefening baart kunst”. Door te doen en door ervaring krijgen we een en ander onder de knie. Accepteer dat alles tijd kost, dus neem de tijd ervoor en ga stap voor stap voorwaarts. Als we andere, betere resultaten willen, dan moeten we het anders, beter doen. Vervul dus je levensmissie, levensopdracht en levensopgave, voor jezelf, voor anderen en voor het Geheel.

Een aantal bouwstenen: Er zijn zes kwaliteitsniveaus van leven: het fysieke, mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele niveau. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor ons eigen innerlijk en voor onze kwaliteit van leven op al deze zes niveaus. En we zijn medeverantwoordelijk voor het Geheel.

Met onze universele persoonlijke eigenschappen: Kracht, Liefde, Schoonheid, Vertrouwen, Vreugde, Waarheid, Wijsheid en Zuiverheid, die ieder op diens unieke wijze inkleurt, kunnen wij individueel en collectief onze verlangens en doelstellingen realiseren.

Het is dus cruciaal dat wij in leven, wonen en werken alles wat wij doen en laten op de zes kwaliteitsniveaus van leven toetsen aan die acht eigenschappen. En dat we daarbij continu de stappen doorlopen van onzekerheid naar vertrouwen, van vertrouwen naar verbondenheid en van verbondenheid naar vitaliteit. Door in die volgorde de stappen te doorlopen, kunnen we ons zielsverlangen en onze doelstellingen realiseren. Pyramide ontwikkelde een methodiek en instrumentarium op basis van deze drie stappen.

Wij leren niet alleen door kennisoverdracht, maar – met name zelfs – door het delen van ervaringen en onze manier van leven. Alles wat wij meemaken, ervaren wij ieder op een volstrekt unieke manier en leidt tot meer bewustzijn. Deze aarde is een leerschool. Er ontstaat iets nieuws door het te bezielen. Dat is de beste basis voor innovatie. Mede daarom roep ik op om meer naar onze ziel te luisteren en onze vrijheid van denken te koesteren. Luister eerst naar je zielsverlangen en je Zelf en van daaruit naar de ander en het andere. Vanuit innerlijke onafhankelijkheid, autonomie en vrijheid. De Pyramide-aanpak biedt daarvoor de oefeningen en inzichten.

Zorg voor optimale gezondheid op alle zes kwaliteitsniveaus van leven, door goed te luisteren naar de huidige en gewenste situatie op alle zes niveaus. Wees je bewust van je angsten en onzekerheden, en laat je leven er niet door leiden, maar leer ermee om te gaan en ze op te heffen. Zorg voor een goede balans in je gerichtheid op de binnenwereld en de buitenwereld.

De toenemende globalisering en de diverse crises in de wereld bevorder(d)en de verbondenheid en de samenwerking, maar geeft mensen ook het gevoel de regie kwijt te raken. Een perspectiefvolle, luisterrijke toekomst is alleen mogelijk op basis van universele waarden en normen en door de drie voornoemde stappen in de juiste volgorde te doorlopen. Het is belangrijk zowel schijn als zijn, en onze persoonlijke eigenschappen en aspecten, in onszelf en in de ander te ontdekken, door te luisteren naar onszelf, de ander en het andere. Dan kunnen we de consequenties daarvan managen in leven, wonen en werken.

 

Ergens je Licht op laten schijnen

Al onze verlangens in deze wereld zijn in de kern het verlangen naar het Licht en ons innerlijk Licht, naar ons Zelf en het Zijnde. En naar vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit en eenheid en heelheid in verscheidenheid. Als we ons daarvan bewust zijn, dan kunnen we dit ook delen met anderen, met elkaar uitwisselen daarover en elkaar inspireren en stimuleren. Het gaat om de energie tussen mensen die mensen met elkaar verbindt en die neemt daardoor toe.

Als we teruggaan naar ons innerlijk geweten en van daaruit leven en handelen, krijgen we de binnen- en buitenkant weer in balans. We kunnen ons innerlijk Licht op een en ander en op de ander laten schijnen, zodat we op basis van inzicht, liefde, waarheid en vertrouwen kunnen acteren en reageren. Het gaat daarbij om wijsheid die praktisch toepasbaar is in het dagelijks leven. Als je alleen de focus richt op de binnenkant word je wereldvreemd en dat leidt niet tot een gezonde, werkzame relatie met de ander. Het gaat er dus om deze en de meerdimensionale wereld met elkaar te verbinden. Waarom zouden we niet voor en-en kiezen, en voor eenheid in verscheidenheid, als dat tot Vreugde leidt!

Duisternis is alleen te verdrijven door licht. En lijden alleen door liefde. Waar geen liefde, waarheid en vertrouwen is, gaat energie verloren en is er geen goede energie. Veel negatieve gedachten en gevoelens worden mede veroorzaakt door het gebrek aan kracht, liefde, schoonheid, vertrouwen, vreugde, waarheid, wijsheid en zuiverheid. En door gebrek aan verbondenheid, vitaliteit en de Mensen- en Kinderrechtenthema’s: gelijkwaardigheid, respect, veiligheid, keuzevrijheid, privacy, ontwikkeling en ontplooiing, welvaart en welzijn, verantwoordelijkheid. In ons Zelf zijn al deze aspecten en waarden aanwezig.

 

Pak de regie in leven, wonen en werken

Het verrijkt en vergemakkelijkt je leven, als je je lichaam, ziel en geest als een team beschouwt, omdat ze elkaar beïnvloeden. Het hebben van de regie over lichaam, ziel en geest leidt tot innerlijke rust. Vanuit Zelfvertrouwen gebruik je je schijnpersoonlijkheid, je lichaam en je hersenen effectiever en efficiënter. Schijngedrag vergt namelijk veel onnodig hersenwerk. Laat dus je innerlijk Licht vanuit je Zelf schijnen op je struikelblokken en je bouwstenen. Realiseer je dat denken en voelen ook energie is. Positief denken en voelen levert positieve energie op. We creëren onze eigen werkelijkheid, dus beslis bewust wat je wilt creëren tijdens deze levensreis.

 

Regietip: Wij hebben als mens onze stoffelijke verlangens. Daar is op zich niets mis mee. Geniet indien mogelijk optimaal van het leven. Maar stel ze niet in de plaats van je spirituele, geestelijke, zielsverlangens. Vlucht niet uit deze werkelijkheid, bijvoorbeeld door overmatig gebruik van alcohol en drugs. En projecteer de meerdimensionale wereld, de geest, niet op deze stoffelijke wereld. Wees psychisch onafhankelijk, zodat je je niet laat verleiden tot verslavingen, vluchtgedrag en door de schijnwereld. 

 

Onze levensopgave en levensopdracht

Zijn wij degenen die in de schijnwereld, in een toneelstuk leven, of zijn wij degenen die tijdelijk het theater bezoeken en op het toneel onze rol spelen? Wakker worden uit de droom dat dit de enige werkelijkheid is, is confronterend en heeft consequenties. Wie voor de vrijheid van zich Zelf kiest, wil niet meer psychisch en relationeel afhankelijk zijn van de ander. En neemt afscheid van diens schijnverlangens en diens minderwaarde en de compensaties daarvan. Welke rol heb jij en welke rol wil je?

Pyramide nodigt je uit om je Zelf te ontdekken en te volgen. Daarin vind je het antwoord op je levensvragen en van daaruit neem je beslissingen op basis van je innerlijke motivatie. Ieder mens is uniek en levert een unieke bijdrage aan het geheel. We hebben allemaal onze eigen drijfveren en onze vrije wil en keuzevrijheid. Op basis van onze ervaringen in leven, wonen en werken beschouwen wij deze wereld. We nemen besluiten op basis van ons denken en wat we durven, kunnen, mogen, voelen en willen. En op basis van onze eigenwaarde en minderwaarde, ons zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld, die gebaseerd zijn op onze levenservaringen. Luister daarbij naar jezelf, de ander en het andere, op alle zes kwaliteitsniveaus van leven.

Durf je mening, overtuiging, zienswijze op losse schroeven te zetten. Dat betekent niet dat je er afstand van neemt, maar dan kun je er wel in alle openheid naar kijken. We besluiten niet alleen maar vanuit ons denken, voelen, willen, kunnen, mogen, durven en weten, maar communiceren ook op basis daarvan. We kunnen daarbij nadenken over wat we willen zeggen, maar we kunnen ook de woorden spontaan laten komen. We communiceren het best, als daar een goede balans in is.

Als je te veel waarde hecht aan het denken, dan loop je het risico dat je gaat piekeren. Geef daarom je Zelf en je gevoelens ook de ruimte en neem niet alleen beslissingen op basis van je verstand. Het is belangrijk onze gevoelens te onderkennen en te ondergaan, zonder dat we ons erin verliezen. Dat kost tijd. Luister naar je lichaam en naar je positieve en negatieve gevoelens en je gedachten. Wees je daardoor bewust van gezonde en ongezonde stress en leef vanuit je Zelf. Neem je besluiten en maak je keuzes op basis van innerlijke rust en neem daar ook de tijd voor.

Wees je er in de ontmoeting met anderen van bewust dat we elkaars gevoelens kunnen ervaren en dat we elkaar en onze omgeving met onze gedachten en gevoelens beïnvloeden. Door alles van diverse kanten en invalshoeken te bezien, voorkom je te snelle en onjuiste oordeelsvorming. Accepteer dat je niet alles weet en dat veel onzeker is. Wissel uit met anderen, zodat je je blikveld verrijkt en verruimt. Sta open voor alles wat het Leven jou te bieden heeft.

Depressiviteit, machteloosheid en andere negatieve gedachten en gevoelens worden veelal veroorzaakt door teleurstellingen, gebrek aan liefde en zingeving en door onze minderwaardigheidsgedachten en -gevoelens. Het is daarom belangrijk ons weer bewust te worden van het universele bewustzijn van de ziel en het Zelf, met de universele waarden. Vanuit ons Zelf kunnen we onze negatieve gedachten en gevoelens oplossen. We kunnen tevens optimaal tegengas bieden tegen negatieve invloeden vanuit de omgeving, door de kwaliteit van leven op alle genoemde zes niveaus te optimaliseren en bij elkaar te versterken. We voeden het positieve, door de regie stevig ter hand te nemen en het innerlijk Licht in onszelf en in elkaar te versterken.

Vervulling van ons zielsverlangen kunnen we niet vinden door uitsluitend onze aardse behoeften te vervullen. Eten en drinken en gebruik van alcohol en drugs, leiden niet tot innerlijke vervulling. Het is en-en: binnen- en buitenkant. Geniet van beide door ze in de juiste context te plaatsen. De focus alleen op de buitenkant gericht, maakt eenzaam en verdrietig, omdat we van binnen verlangen naar verbondenheid op zielsniveau. We hoeven hier niet degene te zijn die wij in wezen niet zijn, en niet willen zijn.

Het is cruciaal de innerlijke leegte die ervaren wordt op te heffen, door onze levensopdracht en levensopgave en onze verlangens en doelstellingen te realiseren. Realiseer je daarbij dat onze kwaliteiten, talenten en vaardigheden in deze levensreis mede bepaald worden door onze levensopdracht en levensopgave. Onze ziel, ons Zelf, kiest namelijk de schijnpersoonlijkheid en de omgeving die bij onze levensopdracht en levensopgave horen. Welke struikelblokken en bouwstenen kreeg jij mee vanuit je gezin van oorsprong?

 

Regietip: Hervind je levensdoel en hef eventueel aanwezige innerlijke leegte op.

Regietip: Gebruik je verstand als instrument voor je Zelf en je ziel. Luister ook naar je lichaams-ik, geest-ik, ziels-ik en lijdens-ik. En naar je schijn-ikken. Onderzoek die. En laat je koers bepalen door je Zelf en je zielsverlangen.

 

Samen op koers naar een luisterrijke toekomst

Door de werkelijkheid waarin we leven anders en op zielsniveau waar te nemen, wordt de aardse werkelijkheid in een bredere, diepere en ruimere context geplaatst. Het bestuderen van het verleden draagt daarbij bij aan het begrijpen van je huidige bestaan. Haal er de les en de winst uit en blijf er niet in hangen. Bevrijd je ervan op basis van inzicht en leef in het nu en het heden en gericht op de luisterrijke toekomst.

In ons Gewetene ligt de zin en betekenis van het en ons bestaan. We kunnen deze wereld dan ook duurzamer maken en transformeren naar een luisterrijke toekomst. Dit alles is realiseerbaar als we luisteren naar onszelf, de ander en het andere.

 

Luisteren naar onszelf. We kunnen vanuit ons Zelf, onafhankelijk, autonoom en authentiek leven. We kunnen de wezenlijke verbinding, die in onszelf ligt, met de meerdimensionale wereld en onze directe omgeving herstellen en verdiepen. We kunnen ongezonde relaties loslaten en kiezen voor gezonde, duurzame relaties. We kunnen zonder vooropzettingen, vooroordelen en oordelen naar de ander en het andere uitgaan. We kunnen ons laten inspireren en verrijken door de ander en het andere. En dat op onze beurt zelf ook doen. We kunnen het lijden doen verminderen en daar waar mogelijk opheffen. We kunnen voor zover mogelijk het Zijnde hier realiseren. De tijd is daarbij een vriend, die ons de mogelijkheid geeft om bewust te worden, bewust te zijn en bewust te doen. Zorg ervoor dat je tijdig weer opgeladen wordt, door ontspanning en door voldoende rust te nemen. Als we ons Zelf zijn, dan zijn inspanning en ontspanning in evenwicht, hebben we plezier in wat we doen en worden we daarvoor beloond.

Gelukkig zijn er veel mensen die hun en het leven hier op aarde willen verbeteren en honderd procent nastreven. Maak daartoe optimaal gebruik van je denken, voelen, willen, kunnen, durven en mogen. En geniet daar ook van. We kunnen elkaar daarin ook inspireren. Het kan verstandig zijn om niet het initiatief te nemen en te wachten, maar het kan ook verstandig zijn om zelf het initiatief te nemen. Vertrouw daarbij op je intuïtie. Ook op basis dáárvan kun je de goede beslissing nemen. Zorg ervoor dat je doet wat je graag wilt doen en wat je blij maakt en energie geeft. Leef op de manier die bij jou past.

 

Regietip: Doe dat waar je energie van krijgt en waar je vanuit je Zelf ja op zegt. Zo niet, doe het dan niet. Volg je unieke Zelf en zorg er vandaaruit voor dat jouw unieke zijn tot uiting komt in wat je zegt en doet. Laat jouw unieke kracht en energie zien, want die is aantrekkelijk voor anderen en nodigt uit tot samenwerking. Laat je alleen uitnodigen voor jouw unieke bijdrage. Dan ben je succesvoller. Geniet daarbij niet alleen van de behaalde resultaten, maar ook van de weg naar het doel.

Regietip: Accepteer jezelf met de bereidheid tot zelfreflectie. Ga doelgericht op je bestemming af. Neem daarbij wel de tijd om te onderzoeken wat er in je omgaat en hoe jij de ander, de omstandigheden en de situatie ziet. Onderzoek de invloeden die er zijn en hoe de ander erin staat en een en ander beleeft. Gun jezelf daartoe rust en stilte en momenten van afzondering.

 

Luisteren naar de ander. We dragen allemaal bij aan elkaars ontwikkeling en ontplooiing. We hebben allemaal ons eigen energieveld en we beïnvloeden elkaar met onze energie. Het is cruciaal dat we ons daarvan bewust zijn en dat we zelf bepalen in hoeverre we ons door de ander laten beïnvloeden. Je kunt met de ander in gesprek gaan over welke energie je van de ander en van elkaar ervaart. Wees je ervan bewust wanneer, waarvoor, voor wat en wie en hoe je je energie gebruikt. Daardoor, en door vertrouwen en verbondenheid, wordt je vitaliteit bepaald. Zorg ervoor dat je altijd optimaal in je kracht staat en in je eigen energieveld en optimaal gebruik maakt van de levensenergie. Wees je daarbij bewust van je energiegrens en bepaal die ook. En wees je bewust van de energie en de grenzen van de ander.

Zie wat er bij de ander leeft en schenk daar aandacht aan. Door bewust te observeren en te luisteren en geheel aanwezig te zijn in het moment, neem je optimaal op wat erom je heen en bij de ander gebeurt. Daardoor kom je wellicht op nieuwe gedachten en ideeën en tot de beste besluitvorming. Door de juiste vragen te stellen, kom je tot de essentie en help je de ander naar de oplossing en het benodigde inzicht. Het is daarbij belangrijk te weten hoe je een boodschap het beste kan overbrengen. En dat je goed kunt inschatten, of en hoe die aankomt bij de ander(en). Vanuit ons Zelf kiezen we de juiste richting en vinden we de juiste bestemming. En kunnen we anderen het beste helpen, als zij daar behoefte aan hebben. Vanuit ons Zelf nemen we ook onze verantwoordelijkheid en komen we afspraken en beloftes na.

Ons Zelf trekt datgene en die personen naar ons toe die nodig zijn voor onze levensweg, op basis van liefde, waarheid en vertrouwen en onze andere wezenlijke persoonlijke eigenschappen. Wees je er daarbij ook van bewust dat wie je ontmoet en hoe die ontmoeting verloopt, mede bepaald wordt door de plek waar jullie zijn. Maak daar dus zo mogelijk ook een keuze in.

Ieder van ons is, in meer of mindere mate, ergens creatief in. Ontdek je creativiteit en benut die optimaal, als dat past op deze levensweg. Het mooie en bijzondere is dat wij elkaar kunnen inspireren, stimuleren en aanvullen met onze eigenschappen, kwaliteiten en talenten.

Een team of groep functioneert het beste, als er mensen inzitten die elkaar optimaal aanvullen.

De een is de gevoelsmens, de sfeerbepaler, de ander de onderzoeker en analyticus, die met logisch denken problemen definieert en oplost. De een is goed in het aanknopen en onderhouden van zakelijke relaties, de ander denkt graag na over het leven en wil het mysterie doorgronden. De een is een leider, de ander een manager. De een heeft een groot gevoel voor timing, de ander onderscheidt zich door resultaatgerichtheid. Je kunt degene zijn die inzicht biedt, inspireert en een richting aangeeft. Of je bent een uitgesproken doener, regelaar en organisator. De een is een bouwer, de ander een leraar. De een is de createur en de innovator, de ander is de verzorgende, de verkoper, enz.

 

Regietip: Wees een verbinder en maak optimaal gebruik van de kwaliteiten van jezelf en de ander die het geheel ten goede komen. Omring je met de juiste mensen, met wie je optimaal kunt samenwerken.

 

Luisteren naar het andere. Onze gezamenlijke levensopdracht is dat we bewust vertrouwen, bewust verbinden en bewust vitaliseren. Als wij these en antithese in onszelf met elkaar in verbinding brengen, dan kunnen we die transformeren naar de Synthese. Dan komt er vanuit de Levensbron, via ons Zelf, een enorme hoeveelheid energie vrij. We gaan onszelf, de ander en het andere dan ook beter en meer begrijpen. Dan leven we vanuit innerlijke Rust en innerlijke Vreugde en vanuit een nieuw innerlijk Evenwicht. We kunnen dit realiseren door innovatief te denken en door te luisteren naar onszelf, de ander en het andere. Dit doordenken en overdenken leidt ons terug naar onze Oorsprong, maar ook naar immer wenkende en nieuwe perspectieven en een luisterrijke toekomst. Heb het Leven lief, zoals het Leven ons liefheeft. Hervind het Licht in je Zelf en verspreid het en herinner de ander aan diens innerlijk Licht. Daarmee heffen we daar waar mogelijk het lijden en de duisternis op en creëren wij gezamenlijk de gewenste toekomst voor de huidige en volgende generaties!

Regietip: Accepteer je huidige situatie. En sta open voor wat het leven je biedt, door te luisteren. Het Leven leidt je namelijk op je levensweg en geeft, door gebeurtenissen, omstandigheden en ontmoetingen, aan welke stappen je eventueel kunt ondernemen. Neem zelf initiatief, maar heb geduld en wees ook in staat om te wachten tot waar het leven je toe uitnodigt. Wees zowel initiator als observeerder en toeschouwer. Wat is jouw rol en functie in het leven, wonen en werken?

Regietip: Bepaal voor jezelf waarover je wel en waarover je niet wilt nadenken, wat je wel en niet wilt doen en welke relaties je in stand wilt houden en wilt aangaan, op basis van jouw levensopdracht en levensopgave en jouw doelstellingen en verlangens. Wees je ook daarbij bewust van je grenzen, beperkingen en mogelijkheden en de invloed die je hebt. Daardoor voorkom je dat je je nodeloos zorgen maakt, of je druk maakt om situaties, omstandigheden en personen waar je geen invloed op hebt. Laat je inspireren door het Leven en door anderen en sta er open voor dat het Leven op enig moment antwoord geeft op je levensvragen.