Wat wetenschap en spiritualiteit voor elkaar en voor kunnen betekenen

We houden ons allemaal in meer of mindere mate bezig met levensvragen. Vanuit verschillende wetenschappelijke en levensbeschouwelijke invalshoeken proberen we het leven te doorgronden. Waarbij velen erkennen dat het leven en haar Oorsprong een Mysterie is. We kunnen ons een redelijk goed beeld vormen van verleden en het heden. Maar, ondanks allerlei scenario’s die we op basis van onderzoek bedenken, de toekomst is niet voorspelbaar.

Het woord spiritualiteit is afgeleid van het Latijnse woord spiritus, dat geest betekent. Spiritualiteit houdt zich bezig met ons geestelijk bewustzijn, en met onze ziel, ons zielsverlangen. Het heeft met vaagheid en zweverigheid niets te maken. Spiritualiteit gaat over wie wij zijn en over onze innerlijke motivatie, onze drijfveren, onze levensopgave, levensopdracht en levensmissie en onze universele waarden.

 

Regietip1: Schrijf je drijfveren, waarden en levensvragen, -opgave, -opdracht en -missie eens voor jezelf op. En praat er eens over met anderen.

Naast de toename van onze kennis over deze wereld en het heelal, en over de evolutie en energie, is er ook sprake van toenemend bewustzijn. Zowel over de zin en betekenis van het bestaan en het lijden, als over de psychologie van de mens. De kennis over en het inzicht in de buitenkant en de binnenkant neemt toe.

Regietip 2: Wat is voor jou de zin en betekenis van het leven en het lijden? Zie Regietip 1.

Zowel wat we weten en kunnen, als wie we zijn, speelt een belangrijke rol in onze relaties. We kunnen elkaar vinden in onze kennis en vaardigheden en elkaar daarin aanvullen. En we kunnen een zielsverwantschap ervaren met de ander. Ons wederzijds vertrouwen en onze onderlinge verbondenheid en onze vitaliteit worden daardoor bepaald.

Regietip 3: Naar welke zielsverwantschappen verlang jij? Inventariseer voor jezelf je gezonde en ongezonde relaties en onderneem actie.

Er zijn gelukkig wetenschappers die de beperktheid van de wetenschap herkennen en erkennen. En er zijn al veel boeken over spiritualiteit en wetenschap verschenen. Wetenschap en spiritualiteit hebben als zelfde doelstelling het leven, en de oorsprong daarvan, te willen begrijpen. Zij vullen elkaar aan en kunnen ons gelukkiger en succesvoller maken. Beide bevorderen ze het luisteren naar onszelf, de ander en het andere. En ze helpen ons om de kwaliteit van leven op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel niveau te vergroten. Door wetenschap en spiritualiteit met elkaar te verbinden, bevorderen we welzijn en welvaart en kunnen we sneller en beter de Sustainable Development Goals (de SDG’s) en de Mensen- en Kinderrechten (de MKR) realiseren.

Regietip 4: Wat is jouw verlangen op elk van de genoemde zes kwaliteitsniveaus van leven?

Zowel bij spiritualiteit als in de wetenschap speelt onze intuïtie een grote rol. Intuïtie is ons innerlijk weten, een ingeving, een onmiddellijk begrijpen van en inzicht in iets. Het is goed om het te gebruiken bij het omgaan met feiten, onderzoeken, evaluaties, gebeurtenissen en omstandigheden. Perspectiefvolle leidinggevenden; bestuurders, directieleden, managers en ondernemers, laten zich bij het nemen van beslissingen niet alleen door hun ratio leiden, maar ook door hun intuïtie. Zij laten zich inspireren, waardoor creativiteit en innovatie de ruimte krijgen. Zij luisteren niet alleen naar zichzelf en de ander, maar ook naar het andere. Daardoor hebben of krijgen zij een voorsprong en onderscheiden zij zich in positieve zin.

Regietip 5: Inventariseer hoe jij je beslissingen neemt. En op basis waarvan.

De Pyramide-aanpak verbindt wetenschap en spiritualiteit en de praktische toepassing daarvan met elkaar. Ik introduceerde bewust de bewustwordingpsychologie, bewustwordings- en vertrouwensmanagement en het Ennisme, de filosofie van de Verbinding. En een van mijn motto is niet voor niets “Geen filosofie zonder de praktische toepassing daarvan”.

Er zijn mensen die niet openstaan voor de Pyramide-aanpak “Omdat zij zich liever alleen committeren aan de wetenschap”. Terwijl degenen die zich er wél in verdiepen, erkennen dat ik het een en ander niet uit mijn duim gezogen heb. Door diverse studies, door te lezen en door vele gesprekken heb ik kennisgenomen van diverse wetenschappen en levensbeschouwingen. Daardoor neemt het besef dat je weinig weet alleen maar toe. Wetenschap en spiritualiteit zijn gelukkig immer wijkende horizonnen. Daardoor heeft gelukkig niemand van ons de waarheid en wijsheid in pacht. We kennen allemaal slechts een deel daarvan. Door te luisteren naar onszelf, de ander en het andere, en door onze levens-, woon- en werkervaringen, worden we (hopelijk) wel wijzer. Wetenschap en spiritualiteit leveren beide een onmisbare bijdrage aan onze ontwikkeling en ontplooiing.

Regietip 6: Ook jij bent wijs. Praat eens over elkaars wijsheid en waarheid. Ik begeleidde eens een ambtenaar die verrast was dat er zoveel wijsheid in zijn beleidsnota zat. We herkennen en erkennen onze eigen wijsheid kennelijk niet zo gauw. Uiteraard niet te verwarren met eigenwijsheid. 😊

Door het onbekende bemind te maken – en mensen weer, of meer, bewust te maken van de onlosmakelijke verbinding tussen deze driedimensionale wereld en de meerdimensionale werkelijkheid – bevordert de Pyramide-aanpak het floreren door regie in leven, wonen en werken. De Pyramide-aanpak maakt het onbespreekbare bespreekbaar, het onzichtbare zichtbaar en het onbewuste weer bewust. Dat kan een uitdaging en zelfs spannend en confronterend zijn, maar daardoor worden we wel, zowel zakelijk als privé, duurzaam gelukkiger en succesvoller. Het resultaat is namelijk dat het vertrouwen in onszelf en de ander en in het leven en de toekomst groeit. En hetzelfde geldt voor onze verbondenheid met de ander, het andere en het Geheel. En door meer vertrouwen en verbondenheid neemt onze vitaliteit ook zienderogen toe!

Regietip 7: Welke acties ga jij ondernemen op basis van deze alinea?

De Pyramide-aanpak helpt je om je zielsverlangen en je doelstellingen te onderzoeken en te realiseren. Je komt tot een bewustere, eigen levensbeschouwing, vrij van dogmatisme en psychische afhankelijkheid. Je koestert zowel het meten als het innerlijk weten. Met een open mind en een beweeglijkheid in denken, durven, kunnen, mogen, voelen en willen. Je bevordert je fysieke, mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele intelligentie en weet die effectief en efficiënt in te zetten. Met als gevolg dat we multidisciplinair gaan samenwerken, waardoor we sneller en betere en duurzame resultaten kunnen boeken.

Verbreding, verdieping en verbinding dus. Op basis van wederzijdse waardering en verwondering, liefde en respect. Wie verlangt daar nu niet naar in deze en de komende tijd!

Op basis van kennis, inzicht en innerlijke wijsheid en zekerheid kunnen we de huidige crises oplossen en een duurzame samenleving en luisterrijke toekomst realiseren.

Regietip 8: Doe je voordeel met mijn drie boeken: https://www.pyramide.nl/publicaties/. En met de artikelen en de Regietips die daarin staan: https://www.pyramide.nl/inspiratie/